LET OP: De informatie op deze website is mogelijk verouderd. Onze nieuwe website is te vinden op unie-abc.nl

Impressie AV: offer voor de eenheid

Woensdag 20 november was in Veenendaal de Algemene (Leden) Vergadering van Unie en ABC. Oud-Unieraadslid Bert Middelkamp schreef een impressie.

In de openingstoespraak bij onze ledenvergadering maakte Teun van der Leer direct duidelijk wat de eenheid Unie en ABC gaat kosten: alleen als de oude denominaties sterven kunnen ze samen weer opstaan als een nieuwe verenigde kerk. Alle tradities en vormen gaan daarin mee; de Heilige Geest zal ons leiden naar een nieuwe gemeenschap met eigen waarden en gebruiken. Voor die eenheid is de gezindheid van Christus nodig: liefdevol, zachtmoedig en nederig. Als Unie en ABC samen tot eenheid willen komen, moeten ze de weg gaan van het offer: met zelfontlediging en zelfverloochening. In al die jaren dat we nu samen onderweg zijn naar een fusie, blijkt hoe moeilijk dat kan zijn.

AV19 Afscheid TeunLees hier de volledige toespraak van Teun van der Leer - in een nieuwe uitgave met twee andere inspirende lezingen

Gesprekken in tafelgroepjes

In Veenendaal kwamen op 20 november ook kleine verschillen naar voren: de samenkomst heet bij ABC-gemeenten ‘Algemene Leden Vergadering’ (ALV), maar bij de Unie is het nog steeds ‘Algemene Vergadering’ (AV). Maar wellicht had dat er mee te maken, dat er ’s avonds ook nog afzonderlijke vergaderingen voor de afgevaardigden van ABC en Unie werden gehouden. Na een welkom ter plaatse door de jarige voorganger Arie Verduijn presenteerden Harm Jut en Arno van Engelenburg als hecht duo het middagprogramma. De aanwezigen waren ingedeeld in tafelgroepjes en hen werd in verschillende sessies gevraagd aandachtspunten te benoemen, als input voor de ‘Commissie van Eenheid’. De voorzitter van die commissie, Piet Overduin, had hun werkwijze al toegelicht, waarbij ‘de kerstboom is gekanteld’, zodat het plaatselijke werk in de gemeenten de basis vormt dat wordt gefaciliteerd door de landelijke organisatie.

AV19 Tafelgesprekken

Eenheid in verscheidenheid

De kernvraag blijft hoe we een eenheid gaan vormen in al onze verscheidenheid. Vanuit Groningen werd daarover een praktijkverhaal verteld: nooit oordelen over elkaar en zeker geen dingen als ‘onbijbels’ betitelen; altijd vriendelijk blijven en vooral luisteren. Dat klinkt pragmatisch en vanzelfsprekend, maar het is moeilijk om dat ook consequent te doen; zo werd ook deze dag wel weer duidelijk. Het fusieproces moet volgend jaar concreet worden: de gepresenteerde perspectiefnota werd in principe wel gesteund. Daaruit worden nu voorstellen gemaakt over organisatie, structuur, systemen et cetera; die in het voorjaar worden gepresenteerd op regionale bijeenkomsten en vervolgens aan de ledenvergaderingen in mei worden voorgelegd.

AV19 Ethische zakenEthische zaken

Volgens de besturen moeten er vooral nog praktische zaken worden uitgewerkt, maar toch klonken er ook nog verschillende vragen over ethische zaken en Bijbelopvatting. Eerder vastgestelde besluiten worden niet door iedereen op dezelfde manier beleefd. De discussie over ‘doop en lidmaatschap’ lijkt ook nog niet afgerond; gevraagd werd of het voorstel aansluit bij de geloofsgrondslag. Het blijft dus een aandachtspunt om te zorgen voor duidelijkheid over al genomen besluiten en de status van die afspraken in relatie met verdere voorstellen.

Baptistica Reeks

deel 14Tijdens het middagprogramma kregen we ook een update over het seminarium en werd een nieuw deeltje gepresenteerd van de Baptistica reeks, waarin Marco de Vos ons bij de hand neemt om het Oude Testament goed te leren lezen. Verder kregen alle afgevaardigden een boek cadeau met lezingen van Teun van der Leer. Het middagprogramma werd afgesloten door een afgevaardigde van de Chinese kerk, die vertelde over hun band met de CAMA-organisatie. Zij wierp nog een ander licht op de fusies aan de hand van de logo’s: het CAMA-logo paste meer bij hen dan het ABC-logo, maar de nieuwe vormgeving voor Unie-ABC was wel mooi. Vervolgens ging zij in haar moedertaal voor in gebed voor de maaltijd; dat gaf een authentieke dimensie aan de geserveerde rijstmaaltijd, die voortreffelijk was voorbereid door de gastvrije gemeente in Veenendaal.

Veel moties

Het gebouw van BG ‘De Verbinding’ in Veenendaal leek door die naamgeving ideaal voor de gezamenlijke bijeenkomst van Unie en ABC, maar bood ook voldoende ruimte om ’s avonds nog afzonderlijke besprekingen te kunnen houden. Voor de Unie-vergadering waren een aantal moties ingediend, die de afgevaardigden bij de maaltijd nog even konden doornemen. De Unieraad had Gea Boonstra gevraagd om de vergadering te leiden: dat bleek een hele uitdaging met meerdere moties per agendapunt en terugkerende woordvoerders, die soms ook terugkwamen op de tekst in hun moties. De Unie-voorzitter had dat al voorzien en kondigde het aan als ‘e-moties’, maar dat kunnen volgens hem ook ‘moties per e-mail’ zijn.

Over geld

AV19 StemmenTijdens deze vergadering werden de jaarstukken van 2018 nog formeel vastgesteld, omdat er in het voorjaar geen AV was. Bij het voorstel over ‘Doop en Lidmaatschap’ werd de motie niet aangenomen, waarin gevraagd werd om nadere praktijkuitwerking: dat wordt juist aan de gemeenten overgelaten. Bij de volgende agendapunten werd ‘prijs van de eenheid’ wel erg letterlijk genomen, want het ging steeds weer over het verdelen van geld. Er waren verschillende moties over de besteding van de vrijvallende gelden van de bouwstichting. Dat ging ook over een aanzienlijk bedrag: 579.000 Euro. De scheidend voorzitter van de UBS deed daar zelfs nog een schepje bovenop: Pieter Jager dacht - met zuinigheid en vlijt - nog wel boven de zes ton te kunnen uitkomen.

Met zulke bedragen kun je mooie plannen bedenken en dat was in verschillende moties vastgelegd: de afbouw van de Uniecontributie kon veel sneller en het solidariteitsfonds kon steviger. Met een motie van orde werd gevraagd om voorrang voor deze ideeën en enkele sprekers traden bij herhaling voor het voetlicht om dat te benadrukken. Daarnaast werd echter ook de vraag gesteld of we dat geld wel direct moeten verjubelen? Of toch maar bewaren voor moeilijke jaren en investeren in een degelijker Unie-ABC perspectief op langere termijn? De Unieraad gaf aan dat nog niet bekend is wanneer het geld beschikbaar zal zijn en neemt alle suggesties mee ter overweging.

Solidariteitsfonds

AV19 Afscheid UBSNa de moties kwamen de oorspronkelijke agendapunten aan de orde: de begroting werd unaniem vastgesteld. Ook het voorstel over het solidariteitsfonds kon rekenen op algemene steun; het moet breed worden ingezet om gemeenten te steunen. Ter vergadering werd aan gemeenten gesuggereerd om meevallers door dalende Unie-contributie ook in dat fonds te storten. Verder werden we bijgepraat over het nu al gezamenlijk functionerende regiowerk; ook komt er een app om gemeenteleiders training te bieden. Bij het afscheid van het bestuur van de Unie Bouw Stichting stelde Anne Mulder lastige quizvragen, maar de antwoorden kunnen we nu allemaal vinden in de kroniek die door oud-Uniemedewerkster Jeanette van Es is gemaakt over werk en historie van de UBS.

Twee nieuwe gemeenten

AV19 Nieuwe gemeentenDe Unieraad nam afscheid van Wietse van der Hoek en kreeg – ondanks juridische bedenkingen - dispensatie voor andere leden, zodat zij nog kunnen aanblijven tot het fusie-moment. Als een van de laatste punten op deze avond mochten we nog twee nieuwe gemeenten verwelkomen: ‘De Ontmoeting - Wageningen en ‘De Rots – Veenendaal’. Met applaus werd ingestemd met hun lidmaatschap; de beelden daarvan mogen ze in hun gemeente nog eens terugkijken onder het genot van een lekkere taart.

Toen alle discussies over geld en het verwachte fusiemoment voorbij waren, werd de vraag gesteld hoe we de Heer hadden betrokken bij deze afwegingen. En of dat dan niet nadrukkelijker moest blijken. Wellicht wordt dat een motie van orde bij het begin van de volgende AV, waarbij men moties dan ook graag vooraf zou willen ontvangen.

Bert Middelkamp

Foto's: Sjoerdt de Ruijter

Adressen

Baptist House
Postjesweg 150
1061 AX Amsterdam

Tel. Algemeen:
020-21030 23
Tel. Seminarium:
020-210 30 24
E-mail: info@baptisten.nl

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024