LET OP: De informatie op deze website is mogelijk verouderd. Onze nieuwe website is te vinden op unie-abc.nl

Impressie digitale ledenvergadering

Woensdag 18 november hielden Unie en ABC een digitale Algemene Leden Vergadering. Circa 170 afgevaardigden van gemeenten volgden de livestream via Youtube. Een impressie.

De bijeenkomst werd uitgezonden vanuit de Goede Herder-kerk van Baptistengemeente Op Doortocht in Ede. Daar waren bestuursleden van Unie en ABC en de algemeen secretaris aanwezig om onderwerpen te presenteren en vragen uit gemeenten te beantwoorden.

Regiocoördinator Gerard van der Schee leidde de avond. Door het programma heen liet hij aanwezigen via een app korte enquêtevragen beantwoorden. Zo werd bijvoorbeeld zichtbaar dat de deelnemers over het hele land verspreid waren. Bij de vraag waar mensen bij het woord ‘eenheid’ aan dachten ontstond een mooie woordwolk:

AV02 600x400

Ontmoeting bij de put

AV06 600x400ABC-voorzitter Richard Santinge benadrukte in de opening het belang van dialoog en ontmoeting in situaties waar tegenstellingen bestaan. In de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw, zoals beschreven in Johannes 4, is daar sprake van: tegenstellingen tussen de farizeeën en Jezus, tussen Joden en Samaritanen. Maar de ontmoeting en het gesprek bij de put leiden tot verandering. Ook Unie en ABC kennen verschillen in gebruiken en opvattingen, maar door ontmoeting en dialoog is er wederzijds begrip en waardering ontstaan en zijn indrukken bijgesteld. Zelfs als je het niet overal over eens wordt, kun je met elkaar onderweg zijn. Jezus kan elke tegenstelling overbruggen.

Toelichting bestuurlijke fusie

AV08 600x400Unie-voorzitter Joeke van der Mei gaf een toelichting op het voorstel om per januari 2021 bestuurlijke te fuseren en nog twee jaar te besteden aan alle voorbereidingen voor een juridische fusie. Er zijn praktische overwegingen voor deze ‘lichtere’ vorm van fuseren als tussenstap: men kan dan alvast van drie gremia (besturen van Unie en ABC en de Commissie van Eenheid) naar één gezamenlijk bestuur, en de werkorganisaties zijn al vrijwel samengesmolten door alles wat inmiddels gezamenlijk wordt gedaan. Verder loopt ook de termijn van verschillende bestuursleden af en is dit een goed moment om met een deels nieuw bestuur de nieuwe organisatie vorm te gaan geven.

 

Gemeenten en corona

Gedurende de avond werden er drie verhalen gedeeld over hoe verschillende gemeenten met de coronacrisis omgaan. Zo hoorden we hoe de baptistengemeente in Den Helder aanvankelijk negatieve reacties van omwonenden kreeg op het verplaatsen van de diensten naar een showroom van een bedrijf. Een interview met de regionale krant bood vervolgens de mogelijkheid om het eigen verhaal te vertellen en het evangelie delen.

Na het ingaan van de intelligente lockdown in maart ging de Baptistengemeente Enschede meteen serieus aan de slag met livestream-diensten. Men investeerde in microfoons en camera’s. Onlangs was er een ‘drive through-Avondmaal’, waarbij gemeenteleden in de auto brood en druivensap aangereikt kregen. Het was een emotioneel weerzien. De geplande Alphacursus ging ook door, zij het zonder maaltijden. Van de vier deelnemers hebben inmiddels twee de doop aangevraagd.

Bekijk hier een filmpje van de bijzondere avondmaalsviering: 

Tot slot hoorden we over de Stadskerk in Groningen, waar men in juli de meer dan duizend betrokkenen heeft verdeeld over 35 kleinere community’s die eens in de twee weken op zondag samenkomen voor ontmoeting en gesprek. Uitdagingen daarbij waren onder meer het vinden van 35 leiders en 35 grotere en kleinere locaties om samen te komen.

Verkiezing bestuursleden

AV10b 600x400Zowel bij ABC als bij de Unie zijn verschillende bestuursleden aftredend. Van elk van de twee huidige besturen blijven er twee over en er zijn in totaal vier kandidaats-bestuursleden aangedragen. Als met de bestuurlijke fusie wordt ingestemd vormen zij samen een achtkoppig bestuur voor de nieuwe organisatie. Mocht de bestuurlijke fusie niet doorgaan, dan zijn de bestuursleden gekozen voor alleen hun eigen kerkgenootschap. Kandidaat-bestuurslid Robert Bezemer uit Alphen aan den Rijn is de beoogde nieuwe voorzitter. Bestuursleden Harm Jut en Arno van Engelenburg interviewden hem. Alle overige kandidaten hebben zich in een filmpje voorgesteld (zie de links in het AV-boek op pagina 14).

Leerplatform voor oudsten

Binnen het regiowerk is hard gewerkt aan het Leerplatform, een digitale toerustingscursus voor oudsten. Vorige week vond het lanceerevent digitaal plaats met ruim zeventig deelnemers. Ingrid de Vries werkt sinds september voor Unie-ABC als vormgever en beheerder van het platform en liet aan zien hoe het platform werkt.

AV12 600x400

Beantwoording van vragen

AV13 600x400Na een korte pauze werden nog enkele vragen beantwoord die via de chatfunctie waren gesteld. Algemeen secretaris Albrecht Boerrigter legde uit hoe de stemprocedure werkt: de secretarissen van alle aangesloten gemeenten ontvangen per e-mail een link en een unieke ‘stemsleutel’ waarmee ze namens hun gemeente hun stem over alle voorstellen kunnen uitbrengen. Elke stem wordt vermenigvuldigd met het aantal stemgerechtigde afgevaardigden van de betreffende gemeente.

Sommige vragen gingen over de voor- en nadelen van samen gaan. De conclusie van beide voorzitters was dat we er vooral op vooruit gaan: met een grotere gemeenschap kunnen we meer bereiken en een fusie straalt eenheid uit en is een getuigenis voor de wereld. Ook kwam ter sprake dat er gemeenten zijn afgehaakt door de op handen zijnde fusie, maar dat er tegelijk gemeenten zijn die toenadering zoeken.

Terugblik noodhulp Beiroet

Een van de voorstellen voor deze vergadering betreft het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met CAMA Zending, waarbij deze organisatie onder meer de fondsenwerving en communicatie van de projecten rond zending en gemeentestichting gaat verzorgen. In dit kader werd een filmpje vertoond waarin onze partner in Libanon bedankte voor de giften vanuit Unie en ABC voor de door een explosie zwaar getroffen hoofdstad Beiroet. Onze gemeenschappen zamelden hier ruim 30.000 euro voor in. CAMA Zending kreeg daarnaast 14.000 euro binnen om de CAMA-kerk ter plaatse te ondersteunen.

Bekijk hier het filmpje:

Update Seminarium

AV14 600x400Conrector Marijn Vlasblom gaf een korte update over het Baptisten Seminarium. Hij vertelde over het nieuwe boek van Henk Bakker, ‘Jezus. Reconstructie en revisie’, dat positieve recensies krijgt. Begin volgend jaar verzorgt Henk Bakker voor voorgangers en studenten een collegeserie.

Daarnaast werd een oproep gedaan om in de gemeente het grote onderzoek onder evangelische protestanten onder de aandacht te brengen. Het Baptisten Seminarium is hierin een partner. Een ander onderzoek richt zich op Bijbellezen, nadenken over hoe we de Bijbel lezen: hoe doe je dat persoonlijk en als gemeente? Er worden mensen gezocht die hieraan mee willen werken.

Nieuwe gemeente verwelkomd

Baptistengemeente De Rank Rivierenland, de onlangs zelfstandig geworden dochtergemeente van Utrecht De Rank, heeft het lidmaatschap van de Unie aangevraagd. In een live verbinding vertelde voorganger Jesse Timmer wat zij hopen bij te dragen aan de geloofsgemeenschap en wat zij ervan verwachten.

Tot slot werd afscheid genomen van de vertrekkende bestuursleden: Richard Santinge, Arjan Zanting, Koene Hofstee, Dio Glaudemans, Joeke van der Mei, Martin Baas en Anne Mulder. Zij kregen woorden van dank voor hun jarenlange inzet en een boek als geschenk.

AV15 600x400

Albrecht Boerrigter sloot de vergadering af met gebed. Daarbij stond hij in het bijzonder stil bij het overlijden van Douwe Visser. Douwe werd in maart getroffen door een hersenbloeding en overleed in juni aan de gevolgen daarvan. Douwe heeft veel werk verzet voor de Unie, onder andere als gastheer tijdens de AV’s.

Gerdien Karssen,
Communicatiemedewerker Unie en ABC

NB Dit is een impressie, de officiele notulen ontvangen de secretarissen van de gemeenten later via e-mail. De uitslagen van de digitale stemming worden begin december verwacht.

Adressen

Baptist House
Postjesweg 150
1061 AX Amsterdam

Tel. Algemeen:
020-21030 23
Tel. Seminarium:
020-210 30 24
E-mail: info@baptisten.nl

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024