Dutch Bulgarian Chinese (Simplified) Czech English Estonian French German Italian Russian Spanish Turkish Ukrainian

AV: stemmen over fusie met ABC Gemeenten

Vrijdag 9 november wordt in Zwolle de Najaars Algemene Vergadering van de Unie gehouden. Belangrijk agendapunt betreft het samengaan met ABC Gemeenten.

Na een traject van toenadering vanaf 2011 en steeds intensievere samenwerking vanaf 2015 leggen de besturen van beide kerkgenootschappen deze maand een intentieverklaring tot fusie aan hun leden voor. De ledenvergadering van ABC Gemeenten staat gepland op 14 november.

Traject Unie en ABC

De afgelopen jaren zijn al stappen gezet op het gebied van gezamenlijk regionaal werken en het opleiden van voorgangers aan het Baptisten Seminarium. Ook werden verschillende keren de ledenvergaderingen gedeeltelijk gecombineerd en zijn diverse praktische zaken gemeenschappelijk geregeld. Als de beide ledenvergaderingen instemmen met de intentieverklaring, wordt een fusiecommissie in het leven geroepen om de komende jaren een aantal praktische en technische zaken uit te werken op het gebied van bijvoorbeeld de financiën, keuze van een bestuursmodel, schrijven van gezamenlijke statuten en een huishoudelijk reglement en het in elkaar schuiven van beide organisaties.

Tijdens de periode dat de fusiecommissie zich richt op het uitwerken van de fusie zullen de geloofsgemeenschappen de samenwerking al verder uit gaan voeren. Daarom is ook een samenwerkingsovereenkomst opgesteld, die eveneens ter stemming voorligt op de ledenvergaderingen.

Andere onderwerpen

Enkele andere voorstellen die op tafel liggen vloeien voort uit de toekomstplannen en hebben onder meer betrekking op een andere richting en bekostiging van werkzaamheden, waaronder zending en jeugdwerk. Verder is bij de begroting voor 2019 een meerjarenperspectief 2019-2022 toegevoegd, waarin de samenwerking met ABC Gemeenten inzichtelijk is gemaakt.

De vergaderstukken vindt u op hier.

Adressen

Baptist House
Postjesweg 150
1061 AX Amsterdam

Tel. Algemeen:
020-21030 23
Tel. Seminarium:
020-210 30 24
E-mail: info@baptisten.nl

Baptisten.nu

BaptistenNu 2018 02

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024