Impressie Najaars-AV: instemming fusie ABC

De Unie wil een traject in gang zetten om tot een fusie met ABC Gemeenten te komen. De Algemene Vergadering stemde vrijdag in ruime meerderheid voor een intentieverklaring daartoe.

 Unie-ABC

Vrijdag 9 november ontmoetten 89 vertegenwoordigers van 45 baptistengemeenten elkaar in Zwolle tijdens de Najaars Algemene Vergadering. Belangrijk agendapunt betrof het samengaan met ABC Gemeenten. Na een traject van toenadering vanaf 2011 en steeds intensievere samenwerking vanaf 2015 lag er een voorstel van de besturen voor een intentieverklaring tot fusie. Tevens werd er over een samenwerkingsovereenkomst gestemd.

“Het leek de beide besturen goed om de samenwerking waar we al mee begonnen zijn, nu ook formeel te laten bekrachtigen door de ledenvergaderingen”, lichtte Unie-voorzitter Joeke van der Mei tijdens de vergadering toe. “Om die reden hebben we de samenwerkingsovereenkomst op papier gezet. In dat proces gingen we ons afvragen of het dan ook niet goed zou zijn om de intentie om samen te gaan uit te spreken en vast te leggen.”

Voorafgaand aan de stemming werd er een uitgebreid inhoudelijk gesprek gevoerd. Vragen waren er onder meer nog over de financiën, de autonomie van individuele gemeenten, de te verwachten resultaten van een fusie en de noodzaak om de intentie tot fuseren zo nadrukkelijk vast te leggen. Uiteindelijk stemden 79 aanwezigen voor de intentieverklaring en vijf tegen. De samenwerkingsovereenkomst werd vervolgens unaniem aangenomen.

2018 11 AVstemming2

ABC stemt woensdag

Deze week, op woensdag 14 november, komt de ledenvergadering van ABC Gemeenten bijeen. Als ook de leden van ABC instemmen met de intentieverklaring, wordt een fusiecommissie in het leven geroepen om de komende jaren een aantal praktische en technische zaken uit te werken op het gebied van bijvoorbeeld de financiën, keuze van een bestuursmodel, schrijven van gezamenlijke statuten en een huishoudelijk reglement en het in elkaar schuiven van beide organisaties. Ondertussen wordt de samenwerking op het gebied van onder meer regionaal werk en het Baptisten Seminarium verder uitgerold.

Opening

‘Ere zij aan God de Vader.’ Met dat lied ging de Algemene Vergadering van start. Het programma begon met een viering, waarbij Unieraadslid Wietse van der Hoek preekte over bouwen op het fundament, en de kersverse voorganger van Baptistengemeente Zwolle, Aernout de Jong, het Heilig Avondmaal leidde. Vervolgens vertelde gastgemeente Zwolle iets over zichzelf en werd een nieuw boekje in de Baptistica Reeks, ‘Geloven in de gemeente’ door Marijn Vlasblom, gepresenteerd.

2018 11 AVopening

Transitie MGO

Na de koffiepauze begon het eerste vergaderblok, onder leiding van Marco de Vos die ook deze keer de taak van voorzitter van de Algemene Vergadering op zich nam. Het onderwerp van gesprek en stemming betrof een transitie van het werk van het team Missionaire Gemeente Ontwikkeling. Op het gebied van de taakvelden Zending en Diaconaat, Permanente Educatie, Pionieren en Jeugdwerk werden toekomstplannen voorgelegd die onder meer betrekking hadden op een andere richting en bekostiging van werkzaamheden. Zo is het de bedoeling dat de stafmedewerkers organisatorisch worden ingedeeld bij het team van regiocoördinatoren en daarmee dus meewerken aan het regionale werk, terwijl ze deels ook hun specialistische taak behouden. Daarnaast wordt, vanwege de dalende Unie-contributie, een deel van de financiering veranderd. Niet langer zijn alle diensten inbegrepen bij de contributie die gemeenten jaarlijks per lid betalen; voor bepaalde diensten moet apart worden betaald door de gemeente die er gebruik van maakt.

Solidariteit

De voorstellen voor de vier taakvelden werden met ruime meerderheid of algemene stemmen aanvaard. Wel was er een breed gedragen oproep van de gemeenten aan de Unieraad ervoor te zorgen dat de solidariteit gewaarborgd blijft, om te voorkomen dat kleinere en minder draagkrachtige gemeenten buitengesloten worden van bepaalde diensten van de Unie. Een suggestie van de Algemeen Secretaris om het solidariteitsfonds, waaruit kleine gemeenten de afgelopen jaren ondersteuning hebben ontvangen, opnieuw te vullen werd enthousiast onthaald en zal verder worden uitgewerkt. De gemeenten kregen tevens de tip mee om de besparing op de Unie-kosten bewust te gaan reserveren, zowel voor de bekostiging van de Unie-diensten die voortaan apart moeten worden afgerekend, als wellicht voor nieuw werk in de eigen gemeente waar visie voor is.

2018 11 AVlunch1Lunch

Na gebed voor het werk van de betreffende medewerkers, was het tijd voor de lunch. De baptistengemeente Zwolle had voor alle aanwezigen feestelijk belegde broodjes klaar staan en ook nog een warme kroket. Er was verder ruimschoots gelegenheid om bij te praten, waar dankbaar gebruik van werd gemaakt.

Overige voorstellen

’s Middags stonden, naast het gesprek over het Unie-ABC-traject, nog enkele onderwerpen op het programma. Een voorstel om uit kostenoverwegingen de jaarlijkse accountantsverklaring te vervangen door een interne kascontrole werd met een zeer ruime meerderheid verworpen. Daarbij was de op handen zijnde fusie een belangrijk argument dat door veel gemeenten werd aangedragen. De ondertekening van een Verklaring van Verbondenheid met andere kerken, als reactie op de beëindiging van de activiteiten van de Nationale Synode, leverde de nodige gespreksstof op – voornamelijk omdat niet duidelijk was wat de praktische gevolgen van zo’n verklaring zouden zijn. Uiteindelijk stemde een ruime meerderheid in met de ondertekening. De begroting voor 2019 werd met algemene stemmen aanvaard.

Rector Seminarium stopt

Tot slot las Algemeen Secretaris Albrecht Boerrigter nog een verklaring voor, waarin Teun van der Leer aangaf met ingang van september 2019 zijn functie als rector van het Baptisten Seminarium neer te willen leggen. Van der Leer, zelf afwezig omdat hij les moest geven, verklaarde dat hij veel vertrouwen heeft in zijn collega’s om het werk voor te zetten. Hij hoopt na september volgend jaar zijn proefschrift af te kunnen ronden en heeft het verlangen om tot zijn pensioen nog een gemeente als voorganger te kunnen dienen. Wel blijft hij als docent verbonden aan het Seminarium.

Gerdien Karssen
Communicatiemedewerker Unie

Bekijk hieronder een fotoreportage van Sjoerdt de Ruijter.

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
015
016
017
018
019
020
021
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

Adressen

Baptist House
Postjesweg 150
1061 AX Amsterdam

Tel. Algemeen:
020-21030 23
Tel. Seminarium:
020-210 30 24
E-mail: info@baptisten.nl

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024