LET OP: De informatie op deze website is mogelijk verouderd. Onze nieuwe website is te vinden op unie-abc.nl

ANBI-gegevens Unie

Unie van Baptistengemeenten in Nederland

De Unie van Baptistengemeenten in Nederland is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aangemerkt door de belastingdienst. Zij beschikt over een zogenaamde groepsbeschikking, waardoor alle aangesloten plaatselijke baptistengemeenten ook ANBI-erkend zijn. Hierdoor zijn uw giften gedaan aan de Unie en/of aan uw plaatselijke gemeente aftrekbaar van de belasting. 

1: De naam van het kerkgenootschap is Unie van Baptistengemeenten in Nederland

Vastgelegd in de statuten van 9 juni 1889, gewijzigd op 28 november 2014.

De Unie van Baptistengemeenten in Nederland is als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

Grondslag van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland

De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

Doel van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland

Het doel van de Unie is:

 1. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
 2. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
 3. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. 

 1. Fiscaal nummer van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland

Het fiscaal nummer (RSIN-nummer) van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland is 0026 90 615 

 1. Contactgegevens

Postadres: Postjesweg 150, 1061 AX Amsterdam
Telefoonnummer: 020-2103023
e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Fiscaal nummer/RSIN-nummer: 0026 90 615
KvK-nummer: 0820 9675 

 1. Bestuurssamenstelling

Eind 2020 hebben aangesloten gemeenten ingestemd met een bestuurlijke fusie van de Unie van Baptistengemeenten met de Alliantie van Baptisten- en CAMA-gemeenten (ABC Gemeenten). Sindsdien bestaat het gezamenlijke bestuur uit 8 leden, gekozen door en uit de aangesloten gemeenten, van wie 4 uit ABC-kringen en 4 uit Unie-kringen. 

 1. Beleidsplan

In het kader van het fusietraject met de Alliantie van Baptisten- en CAMA-gemeenten is het beleidsplan dat zou moeten volgen op het Beleidsplan 2016-2020 nog niet gereed. Wel is er een proces gaande waarin nadrukkelijk door bestuur in samenspraak met gemeenten wordt gebouwd aan de contouren en fundamenten van de nieuw te vormen geloofsgemeenschap. De onderliggende beleidsstukken die inmiddels in de ledenvergaderingen door de gemeenten zijn goedgekeurd zijn hier te vinden. 

 1. Beloningsbeleid

De beloning van werknemers van de Unie is conform salarisschalen volgens de richtlijnen voor voorgangers of volgens de salarisschalen van CAO Sociaal Werk. Daarnaast worden er taken verricht door mensen die die niet in dienst zijn, maar bijvoorbeeld als ZZP'er worden beloond. 

De bestuursleden van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten. 

 1. De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten

De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten

Artikel 1     1.   De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.

 1. De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht. 

GRONDSLAG

Artikel 2            De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt. 

DOEL

Artikel 3     Het doel van de Unie is:

 1. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
 2. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
 3. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland. 

Statuten en huishoudelijk reglement zijn te vinden via de volgende links:

 1. Verslag van de activiteiten van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland

Het jaar 2021 stond voor het kerkgenootschap en de aangesloten gemeenten grotendeels in het teken van de coronacrisis. Veel activiteiten moesten worden afgezegd. Bestuursvergaderingen konden digitaal plaatsvinden. Het fusietraject met de ABC Gemeenten liep qua besluitvorming vertraging op, maar de voorbereidingen in bestuur en commissies ging door. 

Er werden o.a. de volgende doelen gerealiseerd:

 • Hoewel de Algemene Ledenvergadering in november afgelast moest worden vanwege de covid-maatregelen, waren er eerder in het jaar wel drie regio-ontmoetingen en een online inspiratieavond waar vertegenwoordigers van gemeenten en bestuur elkaar ontmoetten.
 • In april nam de Algemeen Secretaris afscheid, waarna een sollicitatieproces in gang werd gezet. Het lukte om per 1 januari een opvolger te benoemen. Tot die tijd werd de functie waargenomen. 
 • De gemeenten stemden in met de benoeming van de aangedragen nieuwe rector, die met ingang van het nieuwe collegejaar startte in deze functie.
 • Sinds de totstandkoming van de bestuurlijke fusie communiceren beide kerkgenootschappen gezamenlijk onder de tijdelijke naam Unie-ABC. Ook werden de verschillende communicatie-uitingen samengevoegd.

> Lees het volledige jaarverslag van Unie-ABC over 2021

 1. Financiën

Het resultaat over 2021 kan als volgt weergegeven worden. 

Cijfers Unie 1bcb5560

Begin 2021 bedroeg de totale personeelsformatie (Unie en ABC samen) 6,8 fte. Per eind 2021 was dat 5,1 fte.

De gehele gewaarmerkte jaarrekening kunt u opvragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Begroting 2022

Begroting Unie2021

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024