Dutch Bulgarian Chinese (Simplified) Czech English Estonian French German Italian Russian Spanish Turkish Ukrainian

Unie van Baptistengemeenten in Nederland

ANBI

De Unie van Baptistengemeenten in Nederland is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aangemerkt door de belastingdienst. Zij beschikt over een zogenaamde groepsbeschikking, waardoor alle aangesloten plaatselijke baptistengemeenten ook ANBI-erkend zijn. Hierdoor zijn uw giften gedaan aan de Unie en/of aan uw plaatselijke gemeente aftrekbaar van de belasting.

 

1: De naam van het kerkgenootschap is Unie van Baptistengemeenten in Nederland

Vastgelegd in de statuten van 9 juni 1889, gewijzigd op 28 november 2014.

De Unie van Baptistengemeenten in Nederland is als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

 

Grondslag van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland

De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

 

Doel van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland

Het doel van de Unie is:

 1. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
 2. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
 3. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

 

 

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen.

 

 1. Fiscaal nummer van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland

Het fiscaal nummer van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland is 0026 90 615

 

 1. Contactgegevens

Postadres: Postjesweg 150, 1061 AX Amsterdam

Telefoonnummer: 020-2103023

e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Fiscaal nummer: 0026 90 615

KvK-nummer: 0820 9675

 

 1. Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland (de Unieraad) bestaat uit

Voorzitter

en ten minste 4 overige leden

 

 

 1. Het beleidsplan van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland in hoofdlijnen

 

De link naar het beleidsplan van de Unie is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_unie.pdf

 

 1. Beloningsbeleid

De werknemers van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland worden beloond via de loonschalen van de cao Zorg en Welzijn.

De bestuursleden van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

 

 1. De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten

De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten

Artikel 1     1.   De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.

 1. De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

 

GRONDSLAG

Artikel 2            De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

 

DOEL

Artikel 3     Het doel van de Unie is:

 1. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
 2. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
 3. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

 

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/statuten_unie.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/huishoudelijk_reglement.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/Werkorde%20UBG%202014.pdf

 

 1. Verslag van de activiteiten van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland

Hoewel in de wereld om ons heen polarisatie – tussen mensen individueel, bevolkingsgroepen en landen – de trend lijkt te zijn, probeerden we als Unie in 2016 vooral te werken aan verbinding. Allereerst aan de verbinding tussen de werkorganisatie en de aangesloten gemeenten: met welke middelen kan de Unie gemeenten ondersteunen in hun missie? Daarnaast aan de verbinding van bestaande en startende gemeenten onderling: waar kunnen contacten ontstaan om elkaar te versterken en van elkaar te leren? En ten slotte aan de verbinding met andere kerkgenootschappen en organisaties, in Nederland en daarbuiten: hoe kunnen we als christenen samenwerken om het evangelie te verkondigen en aan Gods Koninkrijk te bouwen?

Verbonden als Unie en gemeenten
Een heel concrete verbinding tussen Unie en gemeenten is de opleiding van toekomstige voorgangers aan het Baptisten Seminarium. Afgelopen jaar ontvingen vijf studenten hun diploma en mochten tien nieuwe studenten worden verwelkomd. Achttien studenten liepen stage in verschillende gemeenten en dertien studenten leidden verspreid over het land een dienst tijdens de seminariumzondagen.

Halverwege 2016 startte het nieuwe jaarthema ‘Genieten’, dat onderdeel uitmaakt van de driejarige cyclus ‘Samen leven in Gods wereld’. Medewerkers van de Unie schreven samen met enkele leden van baptistengemeenten in het land een ‘reisgids’ met bijbelstudie- en kringenmateriaal. Daarin kunnen gemeenten voor verschillende doelgroepen allerlei verwerkingsideeën vinden, van verdiepende vragen tot creatieve werkvormen. Zo kunnen we al enkele jaren als Unie-gemeenschap, elke gemeente op haar eigen plek en wijze, met elkaar optrekken rond eenzelfde geloofsthema.

Een team van interim-voorgangers ondersteunde dit jaar verschillende gemeenten in korte of langere trajecten met onder andere coaching, pastoraal werk en de begeleiding van een fusie.

Verbonden als gemeenten onderling
In de noordelijke provincies Friesland, Groningen en Drenthe startte een pilot met drie regiocoördinatoren. Zij hebben als taak om het contact tussen Unie en gemeenten en vooral ook het contact tussen gemeenten onderling te versterken. De eerste ervaringen zijn positief.

De Unie ondersteunt verschillende gemeentestichtingsprojecten, die vaak uitgaan van een of meer bestaande (baptisten)gemeenten. Een mooi voorbeeld is het gemeentestichtend werk in Rotterdam-Oude Noorden, dat wordt gedragen door verschillende baptistengemeenten in de regio. De Mirtekerk in Den Haag mocht afgelopen jaar een gemeentestichter inzegenen die aan de slag is gegaan in een project in samenwerking met een PKN-gemeente. Ook in Brunssum startte vanuit de bestaande gemeente een nieuwe gemeentestichter. Een van de drie nieuwe boekjes die in 2016 in de Baptistica Reeks verschenen vertelt de ervaringen binnen verschillende pionierende initiatieven. Zo kunnen gemeenten op dit terrein van elkaar leren en hoeven ze niet allemaal zelf het wiel uit te vinden.

Verbonden met andere christenen
De tijd dat christenen zich in hun eigen kerkgenootschappen opsloten is alweer even voorbij – contacten over kerkmuren heen worden steeds talrijker en intensiever. Zo wordt ook door plaatselijke baptistengemeenten en door de Unie als landelijke organisatie veel samengewerkt met andere kerken.

In het kader van de toenemende samenwerking met de ABC werden in 2016 weer nieuwe stappen gezet. Een bijzondere mijlpaal was de Najaars Algemene Vergadering: daarvan stond het middagprogramma in het teken van ontmoeting met broeders en zusters van de ABC die hun ledenvergadering op dezelfde locatie hielden. Tevens schreven vertegenwoordigers van beide geloofsgemeenschappen een gezamenlijk document over identiteit, dat door de gemeenten met herkenning werd ontvangen.

Het Seminarium organiseerde, namens de Unie en in samenwerking met de ABC, het evenement MISSIE.NU, een landelijke dag rondom missionair gemeente-zijn. Met een inspirerend programma van lezingen en workshops en een opkomst van maar liefst 160 leiders, voorgangers, oudsten en studenten uit zowel baptisten- als evangelische en pinkstergemeenten was dit een heel geslaagde dag, die in 2017 een vervolg krijgt.

Ook internationaal onderhouden we diverse contacten. Zo konden we, dankzij bijdragen van de gemeenten, opnieuw allerlei zendingswerk ondersteunen, zowel diverse structurele zendingsprojecten als noodhulp in rampgebieden, zoals aan vluchtelingen in en rondom Syrië en in het door een orkaan getroffen Haïti. Een bijzonder contact blijft de band met de baptisten in Sierra Leone, die we willen blijven onderhouden, ook nu Hans en Aisha Oosterloo afgelopen voorjaar afscheid hebben genomen als onze laatste Unie-zendelingen.

Ten slotte werden in 2016 de voorbereidingen getroffen om de Herdenkingskerk te verbouwen tot Baptist House. Daar zullen, naar verwachting rond de zomer van 2017, zowel het Unie-kantoor als het International Baptist Theological Study Centre (IBTSC) en de Europese Baptisten Federatie (EBF) hun intrek nemen.

> Lees het volledige jaarverslag over 2016.

 1. Financiële verantwoording

Staat van baten en lasten

Baten

 

Realisatie 2016

Begroting 2016

Realisatie 2015

 

Unie Algemeen

 

 

 

 

 

Algemeen Unie

€  530.669

€  511.183

€  535.246

 

 

Rente

€    17.838

€    35.000

€    37.350

 

 

Overige

€  123.380

€    76.250

€  114.743

    Bijzondere baten €    50.511  €             -  €             - 

 

 

Diverse baten Beweging naar Buiten

€  103.214

€    78.500

€  159.926

 

Totaal Baten Unie Algemeen

€ 825.612

€ 700.933

€ 847.265

 

Missionaire Gemeente Ontwikkeling

 

 

 

 

 

Diverse baten MGO

€  20.357

€   34.586

€    55.251

 

Totaal Baten MGO

€ 20.357

€  34.586

€   55.251

 

Theologische Vorming

 

 

 

 

 

Overheidssubsidie

€  136.600

€  134.000

€  134.394

 

 

Overige

€    44.111

€    47.100

€    45.827

 

Totaal Baten Theologische Vorming

€ 180.711

€ 181.100

€ 180.221

Totale Baten

€ 1.026.680

€ 916.619

€ 1.082.737

 

Lasten

 

Realisatie 2016

Begroting 2016

Realisatie 2015

 

Unie Algemeen

 

 

 

 

 

Salariskosten

€  146.243

€  141.952

€  121.179

 

 

Overige personeelskosten

€    73.690

€    29.250

€    64.610

 

 

Bureaukosten

€    19.783

€    16.500

€    17.860

 

 

Administratie

€    16.357

€    20.000

€    30.699

 

 

Huisvesting

€    31.221

€    30.000

€    27.511

 

 

Herdenkingskerk

€  -

€  -

€  -

 

 

Bestuurskosten

€      9.969

€    10.100

€     9.928

 

 

Activiteiten

€    52.986

€    30.750

€    50.463

 

 

Overige

€    80.862

€    60.000

€  157.961

 

 

Internationale contacten

€      8.347

€     10.000

€     6.683

 

 

Contributies

€    13.179

€    14.960

€   13.659

 

 

Zendings- en diaconale projecten

€  207.899

€  184.781

€  270.728

 

Totaal Lasten Unie Algemeen

€ 660.535

€ 548.293

771.280

 

 

 1. beknopt overzicht voorgenomen bestedingen met toelichting - Vooruitblik op 2016

Algemeen

In de voorliggende begroting is geen verhoging van de Uniecontributie begroot; deze blijft voor 2016 €51,14 per lid.

De Werkorganisatie kent de volgende drie teams: Theologische Vorming, Missionaire Gemeente Ontwikkeling en het ondersteunende Bureau. U ziet dat terug in de begroting door een tabblad per team. Het Bureau kent de stafdienst de ‘Beweging naar Buiten’, waarin alle posten zijn opgenomen, die te maken hebben met externe relaties.

 

Toelichting Theologische Vorming

 • Het Doopsgezind Seminarium heeft zijn bijdrage van €10.000,00 aan het wetenschappelijk onderzoek (uitgevoerd door Daniël Drost) gecontinueerd.
 • Bovengenoemde €10.000,00 is in deze begroting ondergebracht bij ‘Overige inkomsten’. In voorgaande jaren werden deze donaties aan het Feisserfonds toegevoegd.
 • Er wordt €3.000,00 vanuit het Innovatiefonds besteed aan de pilot Duaal Leren en €4.000,00 aan onderwijsvernieuwing.

 

Toelichting Missionaire Gemeente Ontwikkeling (MGO)

 • In 2016 wordt afscheid genomen van Arjan Treuren vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, waardoor de salarislasten lager zijn.
 • Uit het fonds ‘Ondersteuning kleine gemeenten’ wordt ook in 2016 een bedrag besteed voor ondersteuning van 2 kleine gemeenten (€6.000,00).

 

Toelichting Bureau

 • De rente-inkomsten zullen lager uitvallen, doordat we de gelden voor het Baptist House in Amsterdam beschikbaar willen houden en er nog geen concrete verbouw/nieuwbouwplannen zijn.
 • De Salarislasten zijn iets hoger; voor de financiële administratie zal 0,1 fte extra worden ingezet.
 • De grootste daling van lasten zit bij de administratie. Het contract met KKA wordt omgezet naar een contract op uur basis. Met nieuwe softwaresysteem is efficiencywinst gehaald, waardoor ook het aantal benodigde uren van KKA ten behoeve van de jaarrekening kan worden verminderd.

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024