LET OP: De informatie op deze website is mogelijk verouderd. Onze nieuwe website is te vinden op unie-abc.nl

Unie van Baptistengemeenten in Nederland

ANBI

De Unie van Baptistengemeenten in Nederland is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aangemerkt door de belastingdienst. Zij beschikt over een zogenaamde groepsbeschikking, waardoor alle aangesloten plaatselijke baptistengemeenten ook ANBI-erkend zijn. Hierdoor zijn uw giften gedaan aan de Unie en/of aan uw plaatselijke gemeente aftrekbaar van de belasting. 

1: De naam van het kerkgenootschap is Unie van Baptistengemeenten in Nederland

Vastgelegd in de statuten van 9 juni 1889, gewijzigd op 28 november 2014.

De Unie van Baptistengemeenten in Nederland is als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

Grondslag van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland

De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

Doel van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland

Het doel van de Unie is:

 1. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
 2. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
 3. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. 

 1. Fiscaal nummer van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland

Het fiscaal nummer (RSIN-nummer) van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland is 0026 90 615 

 1. Contactgegevens

Postadres: Postjesweg 150, 1061 AX Amsterdam
Telefoonnummer: 020-2103023
e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Fiscaal nummer/RSIN-nummer: 0026 90 615
KvK-nummer: 0820 9675 

 1. Bestuurssamenstelling

Eind 2020 hebben aangesloten gemeenten ingestemd met een bestuurlijke fusie van de Unie van Baptistengemeenten met de Alliantie van Baptisten- en CAMA-gemeenten (ABC Gemeenten). Sindsdien bestaat het gezamenlijke bestuur uit 8 leden, gekozen door en uit de aangesloten gemeenten, van wie 4 uit ABC-kringen en 4 uit Unie-kringen. 

 1. Beleidsplan

In het kader van het fusietraject met de Alliantie van Baptisten- en CAMA-gemeenten is het beleidsplan dat zou moeten volgen op het Beleidsplan 2016-2020 nog niet gereed. Wel is er een proces gaande waarin nadrukkelijk door bestuur in samenspraak met gemeenten wordt gebouwd aan de contouren en fundamenten van de nieuw te vormen geloofsgemeenschap. De onderliggende beleidsstukken die inmiddels in de ledenvergaderingen door de gemeenten zijn goedgekeurd zijn hier te vinden. 

 1. Beloningsbeleid

De beloning van werknemers van de Unie is conform salarisschalen volgens de richtlijnen voor voorgangers of volgens de salarisschalen van CAO Sociaal Werk. Daarnaast worden er taken verricht door mensen die die niet in dienst zijn, maar bijvoorbeeld als ZZP'er worden beloond. 

De bestuursleden van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten. 

 1. De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten

De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten

Artikel 1     1.   De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.

 1. De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht. 

GRONDSLAG

Artikel 2            De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt. 

DOEL

Artikel 3     Het doel van de Unie is:

 1. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
 2. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
 3. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland. 

Statuten en huishoudelijk reglement zijn te vinden via de volgende links:

 1. Verslag van de activiteiten van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland

Het jaar 2020 stond voor het kerkgenootschap en de aangesloten gemeenten in het teken van de coronacrisis. Veel activiteiten moesten worden afgezegd. Bestuursvergaderingen konden digitaal plaatsvinden. Daarnaast werden er belangrijke stappen gezet in het fusietraject met de ABC Gemeenten. 

Er werden o.a. de volgende doelen gerealiseerd:

 • In 2020 werd het Leerplatform gelanceerd, een digitale leeromgeving om raadsleden/oudsten van aangesloten gemeenten te ondersteunen in hun taak.
 • In november 2020 stemden de aangesloten gemeenten in meerderheid in met een bestuurlijke fusie met de Unie van Baptistengemeenten. Tegelijk werd ook een nieuw, gezamenlijk bestuur gekozen, met daarin vertegenwoordigers van beide kerkgenootschappen. Een aantal bestuursleden trad af (hun termijn liep af), enkele nieuwe werden gekozen.
 • Sinds de totstandkoming van de bestuurlijke fusie communiceren beide kerkgenootschappen gezamenlijk onder de tijdelijke naam Unie-ABC. Ook werden de verschillende communicatie-uitingen samengevoegd..

> Lees het volledige jaarverslag van Unie-ABC over 2020

 1. Financiën

Het begrotingsjaar 2020 is voor de Unie afgesloten met een positief resultaat van ruim € 15.000,=. Dit resultaat is beter dan begroot.

Het resultaat over 2020 kan samengevat als volgt weergegeven worden. 

Cijfers Unie 1bcb5560

De Unie heeft in 2020 een legaat ontvangen van € 150.000,=. Door dit legaat hebben we zelfs meer kunnen doen dan verwacht. Zo kon er extra geïnvesteerd worden in de opzet van een digitaal platform voor de ondersteuning van nieuwe raadsleden.

In de staat van baten en lasten zijn de niet-begrote bedragen voor zending opgenomen: € 120.000,= baten en ruim € 140.000,= lasten.

Begin 2020 bedroeg de totale personeelsformatie 6,4 fte. Per eind 2020 was dat 6,1 fte.

De gehele gewaarmerkte jaarrekening kunt u opvragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Begroting 2021

Begroting Unie2021

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024