Dutch Bulgarian Chinese (Simplified) Czech English Estonian French German Italian Russian Spanish Turkish Ukrainian

Baptistengemeente Siddeburen

Baptistengemeente Siddeburen

Geschreven op 16 oktober 2015.

 

Art. 1: De gemeente draagt de naam Baptisten Gemeente. Zij is gevestigd te Siddeburen. Vastgelegd in de statuten van 15 januari 1984.

De Baptistengemeente maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

Grondslag van de gemeente:

 

GRONDSLAG: Art.2

De gemeente aanvaardt als haar grondslag de geopenbaarde Waarheid van God, zoals die in de Bijbel, waarvan zij de inhoud als onfeilbaar Woord van God aanneemt, vervat is:

Daarom gelooft zij:

 1. dat het hele menselijk geslacht door een historische zondeval in haar natuur bedorven en tot alle kwaad geneigd is, en door de overtredingen van de zonden rechtvaardig aan het oordeel van de dood overgegeven is;
 2. dat God zijn eniggeboren Zoon in de wereld heeft gezonden om zij die door hun zonden verloren gaan te zoeken en hen eeuwig leven te schenken. Het heil van de wereld en de zaligheid van de zielen kan daarom alleen verkregen worden door de genade in Christus Jezus. Hij heeft zich door zijn vleeswording vernederd om tot eer van zijn Vader en de zaligheid van mensen, de raad en de wil van God te volbrengen. Hij heeft plaatsvervangend geleden en is aan het kruis gestorven om God met de wereld te verzoenen. Ook zijn de werken van de Satan door zijn dood verbroken;

Hij is begraven, stond de derde dag lichamelijk op uit de dood en heeft daardoor bewezen de Zoon van God te zijn en de Heiland van de wereld;

Hij is opgevaren naar de hemel, is verhoogd, zit nu aan de rechterhand van de Vader en is bekleed met alle macht in hemel en op aarde. Hij heeft aan de gemeente zijn Heilige Geest gegeven, met zijn onderscheiden gaven en krachten, om haar te heiligen en in staat te stellen in de wereld krachtdadige getuigen te zijn.

Hij zal naar zijn belofte wederkomen om alle gelovigen tot zich te nemen en om de wereld te oordelen;

 1. dat wij alleen aan de verlossing, die in Christus Jezus is deelhebben door persoonlijk geloof en bekering. Een erfelijke sacramentele zaligheid aanvaardt zij niet.
 2. dat alle oprechte gelovigen in Christus Jezus geroepen en verplicht zijn de Heer te belijden en door zich te laten dopen openlijk met de gemeente, die het lichaam van Christus is, en ook de tempel van de Heilige Geest wordt genoemd, zich aan te sluiten en zich te onderwerpen aan alle geboden, die het Hoofd van de gemeente gegeven heeft;
 3. dat de Heer Jezus twee instellingen gegeven heeft: doop en heilig avondmaal.

Doel van de gemeente:  (Het betreffende artikel uit de statuten).

 

Art. 3

De gemeente stelt zich ten doel:

 1. de leden op te bouwen en toe te rusten in het geloof, de liefde, de hoop en de verwachting van de komst van onze Here Jezus Christus;
 2. om overeenkomstig de geboden van de Heer te bidden en te werken voor de bekering van zondaren en de komst van Gods Koninkrijk; daarmee samenhangende de kennis van de weg van het heil onder onze medemensen bekend te maken en hen te bewegen tot geloof en de gemeenschap van de heiligen.

 

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als ANBI.

 1. Fiscaal nummer van de gemeente (gegeven door de Belastingdienst)

n.v.t.

 1. Contactgegevens

Postadres  van de gemeente

Baptisten Gemeente Siddeburen

Rhederweg 144

9695 CJ Bellingwolde

Telefoonnummer                  0597 531103

e-mailadres                            Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.           

Fiscaal nummer                     n.v.t.

bezoekadres van de gemeente

Singellaan 7

9628 AL  Siddeburen

 1. Bestuurssamenstelling

De Raad van Baptistengemeente Siddeburen bestaat uit

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

 

 1. Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen

De gemeente Siddeburen opereert binnen de statuten als een regionale Gemeente.

We organiseren wekelijks een eredienst op de zondag en op de christelijke feestdagen.

Er worden Bijbelstudies gehouden waar ook anderen dan de leden welkom (en aanwezig) zijn.

Er is kontakt met de P.K.N. kerken in Siddeburen waarmee geregeld overleg is. En we organiseren samen met hen het Kerstfeest in het Bejaarden en verzorgingshuis ’t Ufkenshuis in Siddeburen, waar jaarlijks 125 tot 150 mensen aanwezig zijn.

Ook wordt er aandacht besteed aan diverse christelijke organisaties, die in binnen- en buitenland actief zijn. Hiervoor worden ook collectes gehouden en aan overgemaakt.

 

Baptistengemeente [naam] maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten. De link naar het beleidsplan van de Unie is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_unie.pdf

Het beleidsplan bevat twee bijlagen. De link naar bijlage 1 is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage1.pdf

En de link naar bijlage 2 is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage2.pdf

 

 1. Beloningsbeleid

De kosten voor de Consulent bestaat uit een kostenvergoeding volgens de wettelijk toegestane kilometerbedragen.

Leden van de Gemeenteraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

 

 1. De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten

De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten

Artikel 1     1.   De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.

 1. De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

GRONDSLAG

Artikel 2            De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

DOEL

Artikel 3     Het doel van de Unie is:

 1. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
 2. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/statuten_unie.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/huishoudelijk_reglement.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/Werkorde%20UBG%202014.pdf

 

 1. Uittreksel uit het jaarverslag van de Baptisten Gemeente Siddeburen 2016 door de secretaris.

 

Blij en verheugd mogen we zijn dat br. J. Hooiveld ons ook in 2016 heeft bijgestaan als onze consulent en ook dankbaar voor de vele huisbezoeken die hij heeft gedaan. Ook mochten we samen op10 juli gedenken het 45 jarig jubileum als evangelist. Een feest en hier bij te zijn en waar we samen met hem en zijn vrouw mochten gedenken dat de Heer hun ook nu nog iedere dag wil gebruiken in Zijn dienst.

 

Met 1 Petrus 5: 6-7 als jaartekst mochten we ook ervaren dat het de Here Jezus Christus  steeds Zelf was Die ons kracht en sterkte gaf. En voor ons zorgde in, door en bij alle omstandigheden. En we hebben als Gemeente veel mooie. Maar ook moeilijke dingen doorgemaakt en beleefd.

 

Vorig jaar kwam een gezin met 4 kinderen met attestatie en konden we weer beginnen met een Zondagsschool, nu kwam er gezinsuitbreiding en kregen we er een crèche bij. Dat was even wennen, gelukkig was er ruimte genoeg in ons gebouw.

 

Aan de 56 zondagse diensten in 2016 werkten onze Consulent en 10 andere Voorgangers mee. Als Gemeente zijn wij rijk bedeeld met zoveel broeders die de Boodschap doorgeven en de muzikale bijdragen van de broeders en zusters, waardoor wij ook in 2016 in de diensten konden genieten van Gods Woord en Hem alle lof toe konden zingen

 

Op 27 augustus 2016 werd herdacht dat de Gemeente op 27 augustus 1931 werd gesticht. Dit 85 jarig bestaan werd op zaterdag 27 augustus 2016 rijkelijk gevierd met een BBQ. 

 

16 maart werden we bepaald door een Voorganger tijdens de Zendingsavond dat er heel wat mogelijkheden nog zijn ook voor ons om zending te bedrijven. En ook via de quiz over de zending en het zendingsveld werden we bij enkele belangrijke getallen en aantallen bepaald.

 

16 oktober hadden we een Johan de Heer zangavond, waar onze Consulent de leiding had en enkele opbouwende teksten sprak bij de prachtige liederen uit de Johan de Heer bundel, die we samen mochten zingen onder begeleiding van een organist uit Emmen op het orgel en met de accordeon.

 

30 november hadden  we de Oogstdankdienst  De ingezamelde groenten, fruit en blikken werden naar de Voedselbank gebracht waar ook de opbrengst van de collecte naar toe ging.

 

Ook met Pasen, Pinksteren en Kerst waren er gezegende diensten. Waarin onze Consulent voorging. En door  de muzikale begeleiding van onze 3 organisten werd er volop gezongen tijdens de diensten.

 

Met de nieuw geluidsinstallatie werd het geluid en de opname afwisselende verzorgd door 2 broeders die al snel de juiste knoppen en schakelaars konden vinden.

 

Interkerkelijke samenwerking.

Ook waren er de contacten met de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde kerk om elkaar op de hoogte te brengen van de te houden activiteiten in onze gemeenten.

 

En zo kunnen we samen als Gemeente van de Here Jezus Christus terug kijken op een jaar waarin we veel mochten beleven en waarover in dit jaarverslag enkele punten werden doorgegeven. Maar het belangrijkste is dat we hebben ervaren dat Hij er steeds bij was en Hij heeft ons gezegend in 2016. En Hij maakte het thema dat Hij zorgt voor ons, als Gemeente en in ons persoonlijk leven waar.

 

 1. Financiële verantwoording

Baten                             

Begroting 2016

Werkelijk 2016

Begroting 2017

Vrijwillige bijdrage leden

  9.600

  9.990

 9.600

Collecten

  3.000

  2.947

 3.000

Bestemde collecten

  1.200

     978

 1.000

Opbrengst verhuur

  1.900

  3.009

 2.550

Retour ontvangen  Energiebelasting

     300

     343

        0

Rente

         0

      54.

      50

Totaal

 16.000

17.321

16.200

 

 

 

 

  Lasten

 

 

 

Consulent

  2.500

  2.507

 2.600

Sprekers

  3.000

  2.275

 2.300

Bijzondere diensten

  1.150

  1.134

    950 

Zondagschool

         0

     134

    150

Gas, water, licht e.d.

  3.050

  2.577

 2.400

Overige huisvestingskosten

     500

     405

    500

Onderhoud gebouw

  5.000

         0

 3.500

Bijdrage UNIE

  1.100

   1.023

    900

Overige div. kosten

  1.900

   1.900

 1.900 

Afdrachten collectes voor derden

  1.200

      978

 1.000

 

 

 

 

totaal lasten

19.400

 12.933

16.200

 

 

 

 

Resultaat nadelig / voordelig

-3.400

  4.388

         0


Toelichting Begroting 2016:

De verwachte lasten zijn hoger dan de verwachte baten. Dit komt door het onderhoud aan het gebouw, waarvan de ramen en de goten moeten worden hersteld. Ook is de muur naast het pad aan de zijkant verzakt en moet hersteld worden. Het tekort ad. € 3.400,- zal in mindering van de reserve worden gebracht .

Toelichting Werkelijke baten en lasten:

De opbrengst van de verhuur werd hoger door een 2e huurder en een begrafenis.

Door ziekte konden enkele sprekers niet komen, dit werd door de Consulent en 1 broeder uit de Gemeente gedaan. Wat geen kosten met zich meebracht.

Veel overige kosten waren lager dan begroot.

De energiekosten waren belangrijk lager dan verwacht.

Het begrote onderhoud aan het gebouw kon dit jaar niet uitgevoerd worden door de weersomstandigheden.

Hierdoor werd het verwachte tekort omgezet in een voordeling resultaat van € 4.388.

 

 1. beknopt overzicht voorgenomen bestedingen met toelichting

Een toelichting op de nieuwe begroting die in punt 9 te zien is.

Deze is redelijk conservatief opgesteld. Waardoor de inkomsten iets stijgen.

De verhuuropbrengst is gebaseerd op 2 huurders, zonder incidentele verhuur.

Onderhoud gebouwen: De offertes zijn al ontvangen en in het voorjaar worden de werkzaamheden uitgevoerd. De kosten zullen in totaal € 3.500,- bedragen.

De totale lasten worden geheel gedekt door de totale baten.

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024