LET OP: De informatie op deze website is mogelijk verouderd. Onze nieuwe website is te vinden op unie-abc.nl

Baptistengemeente Siddeburen

Art. 1: De gemeente draagt de naam Baptisten Gemeente. Zij is gevestigd te Siddeburen. Vastgelegd in de statuten van 15 januari 1984.

De Baptistengemeente maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

GRONDSLAG: Art.2

De gemeente aanvaardt als haar grondslag de geopenbaarde Waarheid van God, zoals die in de Bijbel, waarvan zij de inhoud als onfeilbaar Woord van God aanneemt, vervat is:

Daarom gelooft zij:

a. dat het hele menselijk geslacht door een historische zondeval in haar natuur bedorven en tot alle kwaad geneigd is, en door de overtredingen van de zonden rechtvaardig aan het oordeel van de dood overgegeven is;

b. dat God zijn eniggeboren Zoon in de wereld heeft gezonden om zij die door hun zonden verloren gaan te zoeken en hen eeuwig leven te schenken. Het heil van de wereld en de zaligheid van de zielen kan daarom alleen verkregen worden door de genade in Christus Jezus. Hij heeft zich door zijn vleeswording vernederd om tot eer van zijn Vader en de zaligheid van mensen, de raad en de wil van God te volbrengen. Hij heeft plaatsvervangend geleden en is aan het kruis gestorven om God met de wereld te verzoenen. Ook zijn de werken van de Satan door zijn dood verbroken;

Hij is begraven, stond de derde dag lichamelijk op uit de dood en heeft daardoor bewezen de Zoon van God te zijn en de Heiland van de wereld;

Hij is opgevaren naar de hemel, is verhoogd, zit nu aan de rechterhand van de Vader en is bekleed met alle macht in hemel en op aarde. Hij heeft aan de gemeente zijn Heilige Geest gegeven, met zijn onderscheiden gaven en krachten, om haar te heiligen en in staat te stellen in de wereld krachtdadige getuigen te zijn.

Hij zal naar zijn belofte wederkomen om alle gelovigen tot zich te nemen en om de wereld te oordelen;

c. dat wij alleen aan de verlossing, die in Christus Jezus is deelhebben door persoonlijk geloof en bekering. Een erfelijke sacramentele zaligheid aanvaardt zij niet.

d. dat alle oprechte gelovigen in Christus Jezus geroepen en verplicht zijn de Heer te belijden en door zich te laten dopen openlijk met de gemeente, die het lichaam van Christus is, en ook de tempel van de Heilige Geest wordt genoemd, zich aan te sluiten en zich te onderwerpen aan alle geboden, die het Hoofd van de gemeente gegeven heeft;

e. dat de Heer Jezus twee instellingen gegeven heeft: doop en heilig avondmaal.

Art. 3

De gemeente stelt zich ten doel:

a. de leden op te bouwen en toe te rusten in het geloof, de liefde, de hoop en de verwachting van de komst van onze Here Jezus Christus;

b. om overeenkomstig de geboden van de Heer te bidden en te werken voor de bekering van zondaren en de komst van Gods Koninkrijk; daarmee samenhangende de kennis van de weg van het heil onder onze medemensen bekend te maken en hen te bewegen tot geloof en de gemeenschap van de heiligen.

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als ANBI.

2. Fiscaal nummer van de gemeente (gegeven door de Belastingdienst) n.v.t.

3. Contactgegevens

Baptisten Gemeente Siddeburen

Rhederweg 144

9695 CJ Bellingwolde

Telefoonnummer                  0597 531103

e-mailadres                            Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.           

Fiscaal nummer                     n .v.t.

bezoekadres van de gemeente

Singellaan 7

9628 AL  Siddeburen

 

4. Bestuurssamenstelling

De Raad van Baptistengemeente Siddeburen bestaat uit

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

 

5. Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen

De gemeente Siddeburen opereert binnen de statuten als een regionale Gemeente.

We organiseren 2 wekelijks een eredienst op de zondag en op de christelijke feestdagen.

Er worden Bijbelstudies gehouden waar ook anderen dan de leden welkom zijn.

Baptistengemeente Siddeburen maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten. Zie https://baptisten.nl/over voor meer informatie. 

6. Beloningsbeleid

De kosten voor de Consulent bestaat uit een kostenvergoeding volgens de wettelijk toegestane kilometerbedragen.

Leden van de Gemeenteraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

 

7. De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten

De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten

Artikel 1    

1.  De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.

2.  De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

3.  De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

GRONDSLAG

Artikel 2  De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

DOEL

Artikel 3  Het doel van de Unie is:

  • de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
  • mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/statuten_unie.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/huishoudelijk_reglement.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/Werkorde%20UBG%202014.pdf

 

 

8. Jaarverslag van de Baptisten Gemeente Siddeburen 2019.

Begin 2019 kwamen we op de middag samen om de 14 dagen. Toen bleek dat de verhuur van de kerk niet doorging, werd op voorstel van de Raad met algemene stemmen besloten weer terug te gaan met de diensten naar de ochtend. Dit kon per 14 april ingaan na afstemming met de Consulent en de gevraagde sprekers voor 2019. Het Avondmaal werd iedere maand gezamenlijk gevierd. De Consulent ging in vele diensten voor en ook met het bezoeken van de leden, zieken en vrienden had hij had druk. En ook waren er enkele gastsprekers, die het Woord doorgeven. Daarnaast werden er op de 1e Paasdag en 1e Pinksterdag na de dienst met elkaar een maaltijd gehouden.

De jaartekst kwam luidde voor 2019 uit Filippenzen 4:4 “.Verblijd u in de Here te allen tijde”. En de Here maakt Zijn Woord ook waar voor ons.

Op 28 april 2019 kwam een muzikale broeder mee met onze Consulent naar Siddeburen voor een zangdienst en daarvoor had hij de accordeon meegenomen. De dienst werd geleid door onze Consulent die ook het Woord door gaf en we zongen een heleboel liederen uit Glorieklokken en de Johan de Heer bundel. Het was een fijne middag om zo bij en met elkaar te zijn.

Op 27 augustus 2019 bestond de Gemeente 88 jaar. En daarom kwamen we al vroeg in de kerk voor het drinken van koffie en gebak en een openingswoord van onze Consulent. Daarna zongen we enkele liederen met elkaar en vertrokken gezamenlijk naar Termunterzijl naar het bekende visrestaurant waar we een vismaaltijd hadden. Daarna vertrokken we via een mooie route naar Bellingwolde, waar we de middag doorbrachten met zingen bij het orgel en enkele leuke stukjes over diverse onderwerpen. Waarna onze Consulent de dag afsloot met gebed en dankzegging. Hierna werden de aanwezigen naar huis gebracht.

Op 04 augustus 2019 mochten we al Gemeente stilstaan bij het feit dat onze Consulent al 5 jaar bij ons was. En dat werd met een dankbaar hart gevierd.

Op 09 november 2019 was onze Consulent en zijn vrouw 60 jaar getrouwd en dat werd op 10 november 2019 in de Gemeente herdacht en gevierd. Tijdens en na de dienst werd er bij de koffie en gebak nog over gesproken hoe blij we met hen beiden zijn. En hoe dankbaar we zijn als Raad en Gemeente voor de vele werkzaamheden hij nog in de Gemeente doet.

Op 25 december 1e Kerstdag 2019 werd de dienst geleid door onze Consulent. En de prediking werd door hem gedaan vanuit het Lucas Evangelie en een prachtige Kerstvertelling. Na de dienst was er een gezamenlijke maaltijd en er werd ook afscheid genomen van onze Penningmeester, die na 10 jaar het penningmeesterschap neerlegde.

In 2019 kwamen er 2 bezoekers bij waar we erg over verheugd waren en de Here voor hebben gedankt.

In 2019 werden er 9 Raadsvergaderingen gehouden waarin veel gebeden en gesproken werd met elkaar over veel zaken die dit jaar op onze weg kwamen.

Er werd ook vergaderd met het M.F.C. van de Gereformeerde Kerk. En er werd gesproken met de Gemeente Midden Groningen over de omgevingsvergunning (aanvraag maart 2018). En er werd geschreven en gesproken met het Omgevingsloket van Groningen, die ook het gebouw nog kwamen controleren. Eveneens met de Brandweer van Midden Groningen. Al met al een druk jaar geweest, maar de Heer was er steeds bij en Hij hielp ons steeds weer.

Slotwoorden.

En zo kunnen we als Gemeente van de Here Jezus Christus terug kijken op een jaar waarin we veel mochten beleven en moesten doormaken, waarover in dit jaarverslag enkele punten werden doorgegeven.

Maar het belangrijkste is dat we hebben ervaren dat Hij er steeds bij was en Hij heeft ons gezegend in 2019. En Hij maakte het jaarthema: Verblijd u in de Here te allen tijde”, ook in dit jaar weer waar en daarom kunnen we dit jaar wat Hij ons gaf ook dankbaar en blij afsluiten. En uitkijken naar wat Hij ons in 2020 gaat schenken.

Uw secretaris

 

 

 

9. Financiële verantwoording

Baten                             

Begroting 2019

Werkelijk 2019

Begroting 2020

Vrijwillige bijdrage leden

   3.600

   3.300

  2.700

Collecten

   1.050

   1.098

     900

Opbrengst verhuur

      400

      328

         0

Retour ontvangen  Energiebelasting

      200

      317

     250

Rente

          0

          3

         0

Totaal

   5.250

   5.046

  3.850

       

  Lasten

     

Consulent

   2.100

   2.071

  2.000

Sprekers

      750

      569

     700

Bijzondere diensten

      250

      347

     200 

Kosten diensten

   3.100

   2.987

  2.900

       

Gas, water, licht e.d.

  2.105

   2.068

  1.400

Overige huisvestingskosten

     120

          8

       50

Installaties en machines

     800

      630

         0

Onderhoud gebouwen

         0

      996

     100

Huisvestingskosten

  3.025

   3.702

  1.550

 

     

Bijdrage UNIE

     250

      264

     160

Overige div. kosten

  1.200

   1.495

  1.015

Overige kosten

  1.450

   1.759

  1.175

 

     

Totaal lasten

  7.575

   8.448

  5.625

       

Resultaat voordelig / nadelig

 -2.325

  -3.402

 -1.775

 


In 2019 werd begonnen met een begroting, die een negatief resultaat liet zien. Het negatieve resultaat waarmee we dit boekjaar mee afsloten was nog hoger dan verwacht, veroorzaakt door een extra verbouwing gedaan voor de verwachtte verhuur, die niet doorging.

 

De baten

De vrijwillige bijdrage bleef iets achter bij de verwachting, terwijl de opbrengst van de collecten werd overschreden. De huuropbrengst werd niet gerealiseerd doordat de huurder de verhoging en ook de laatste maand huur niet betaalde.

De lasten

De kosten voor de Consulent en de diensten waren lager dan begroot. De kosten voor de huisvesting werden met € 677,- overschreden door een verbouwing die werd gedaan i.v.m. de komende verhuur.

De Begroting 2020 is zo reëel mogelijk samengesteld. Door een goed inzicht op de inkomsten en uitgaven op dit moment zal het resultaat in 2020 zal dit nadelig zijn en ca € 1.775,- bedragen.

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024