Baptistengemeente Siddeburen

Baptistengemeente Siddeburen

Geschreven op 01 juli 2019.

Art. 1: De gemeente draagt de naam Baptisten Gemeente. Zij is gevestigd te Siddeburen. Vastgelegd in de statuten van 15 januari 1984.

De Baptistengemeente maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

Grondslag van de gemeente:

GRONDSLAG: Art.2

De gemeente aanvaardt als haar grondslag de geopenbaarde Waarheid van God, zoals die in de Bijbel, waarvan zij de inhoud als onfeilbaar Woord van God aanneemt, vervat is:

Daarom gelooft zij:

 1. dat het hele menselijk geslacht door een historische zondeval in haar natuur bedorven en tot alle kwaad geneigd is, en door de overtredingen van de zonden rechtvaardig aan het oordeel van de dood overgegeven is;
 2. dat God zijn eniggeboren Zoon in de wereld heeft gezonden om zij die door hun zonden verloren gaan te zoeken en hen eeuwig leven te schenken. Het heil van de wereld en de zaligheid van de zielen kan daarom alleen verkregen worden door de genade in Christus Jezus. Hij heeft zich door zijn vleeswording vernederd om tot eer van zijn Vader en de zaligheid van mensen, de raad en de wil van God te volbrengen. Hij heeft plaatsvervangend geleden en is aan het kruis gestorven om God met de wereld te verzoenen. Ook zijn de werken van de Satan door zijn dood verbroken;

Hij is begraven, stond de derde dag lichamelijk op uit de dood en heeft daardoor bewezen de Zoon van God te zijn en de Heiland van de wereld;

Hij is opgevaren naar de hemel, is verhoogd, zit nu aan de rechterhand van de Vader en is bekleed met alle macht in hemel en op aarde. Hij heeft aan de gemeente zijn Heilige Geest gegeven, met zijn onderscheiden gaven en krachten, om haar te heiligen en in staat te stellen in de wereld krachtdadige getuigen te zijn.

Hij zal naar zijn belofte wederkomen om alle gelovigen tot zich te nemen en om de wereld te oordelen;

 1. dat wij alleen aan de verlossing, die in Christus Jezus is deelhebben door persoonlijk geloof en bekering. Een erfelijke sacramentele zaligheid aanvaardt zij niet.
 2. dat alle oprechte gelovigen in Christus Jezus geroepen en verplicht zijn de Heer te belijden en door zich te laten dopen openlijk met de gemeente, die het lichaam van Christus is, en ook de tempel van de Heilige Geest wordt genoemd, zich aan te sluiten en zich te onderwerpen aan alle geboden, die het Hoofd van de gemeente gegeven heeft;
 3. dat de Heer Jezus twee instellingen gegeven heeft: doop en heilig avondmaal.

Doel van de gemeente:  (Het betreffende artikel uit de statuten).

 

Art. 3

De gemeente stelt zich ten doel:

 1. de leden op te bouwen en toe te rusten in het geloof, de liefde, de hoop en de verwachting van de komst van onze Here Jezus Christus;
 2. om overeenkomstig de geboden van de Heer te bidden en te werken voor de bekering van zondaren en de komst van Gods Koninkrijk; daarmee samenhangende de kennis van de weg van het heil onder onze medemensen bekend te maken en hen te bewegen tot geloof en de gemeenschap van de heiligen.

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als ANBI.

 1. Fiscaal nummer van de gemeente (gegeven door de Belastingdienst)

n.v.t.

 1. Contactgegevens

Postadres  van de gemeente

Baptisten Gemeente Siddeburen

Rhederweg 144

9695 CJ Bellingwolde

Telefoonnummer                  0597 531103

e-mailadres                            Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.           

Fiscaal nummer                     n .v.t.

bezoekadres van de gemeente

Singellaan 7

9628 AL  Siddeburen

 1. Bestuurssamenstelling

De Raad van Baptistengemeente Siddeburen bestaat uit

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

 

 1. Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen

De gemeente Siddeburen opereert binnen de statuten als een regionale Gemeente.

We organiseren 2 wekelijks een eredienst op de zondag en op de christelijke feestdagen.

Er worden Bijbelstudies gehouden waar ook anderen dan de leden welkom zijn.

Ook wordt er aandacht besteed aan diverse christelijke organisaties, die in binnen- en buitenland actief zijn. Hiervoor worden ook collectes gehouden en aan hen overgemaakt.

Baptistengemeente [naam] maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten. De link naar het beleidsplan van de Unie is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_unie.pdf

Het beleidsplan bevat twee bijlagen. De link naar bijlage 1 is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage1.pdf

En de link naar bijlage 2 is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage2.pdf

 

 1. Beloningsbeleid

De kosten voor de Consulent bestaat uit een kostenvergoeding volgens de wettelijk toegestane kilometerbedragen.

Leden van de Gemeenteraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

 

 1. De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten

De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten

Artikel 1    

 1. De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.
 2. De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 3. De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

GRONDSLAG

Artikel 2  De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

DOEL

Artikel 3  Het doel van de Unie is:

 1. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
 2. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/statuten_unie.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/huishoudelijk_reglement.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/Werkorde%20UBG%202014.pdf

 

 

 1. Jaarverslag van de Baptisten Gemeente Siddeburen 2018.

Toen eind 2017 het besluit was genomen op verzoek van een meerderheid van leden om toch verder te gaan met de Gemeente is dit in de eerste Gemeentevergadering op 16 februari 2018 met algemene stemmen aangenomen. En de Raad heeft daar de nodige stappen toe gezet om dit waar te kunnen maken. We zijn rustig begonnen met een samenkomst op de 1e en 3e zondag van de maand. Br. J. Hooiveld Consulent en Voorzitter, Ds. Th. Van Barneveld, br. E. van Rhee en br. K. de Roo waren de Voorgangers en de vriendenkring werd uitgebreid. En we mochten bemerken dat de Heer in ons midden was en ons zegende in de diensten en bij het gemeentelijk leven. We waren weer in rustig vaarwater dank zij de Heer gekomen. En de broederliefde werd zichtbaar en voelbaar in de Gemeente zoals de Heer in Zijn Woord beloofde. De jaartekst kwam dit jaar uit Nehemia 8:10b “.Want deze dag is voor onze Here heilig: weest dus niet verdrietig, want de vreugde in de HERE, die is uw toevlucht.” En wat de Heer beloofd aan Zijn kinderen maakt Hij ook waar mochten wij bemerken.

De Gereformeerde Gemeente had de Raad begin 2018 gevraagd of er de mogelijkheid was om onze kerk te kunnen huren omdat hun kerk verbouwd werd. Dit zou ca. 1 jaar duren. De Raad wilde hen wel ter wille zijn om hun te helpen als de Gemeente dit zou goedkeuren. De Gemeente stemde hiermee in en gaf de Raad mandaat om dit verder met hen te bespreken. Dit heeft het hele jaar 2018 geduurd. Om dit zonder problemen mogelijk te maken werden de diensten door ons op de middag gehouden, zodat de eventuele verhuur aan de Gereformeerde Gemeente op de ochtend zou kunnen gehouden worden. Uiteindelijk huurden zij eind december 2018 bij de Hervormde Gemeente.

Ook de verhuur aan Concordia werd bekeken en wilden wij bespreekbaar maken met het bestuur van Concordia. Waarop zij de huurovereenkomst opzegden. Besloten is daarna om niet meer extern te gaan verhuren.

De Gemeente.

Naast de zondagse diensten werd er ook steeds op de eerste zondag van de maand het Avondmaal gevierd. Daarnaast werden er op de 1e Paasdag en 1e Pinksterdag na de dienst met elkaar een maaltijd gehouden. Vanwege de mogelijke verhuur kwamen wij op 24 december om 14.00 uur bijeen om ons Kerstfeest te vieren. Br. J. Hooiveld had de prediking en het kerstverhaal tot een geheel gemaakt en er werden diverse gedichten voorgedragen. Na de dienst was er koffie en thee met gebak, en daarna werd er een broodmaaltijd genuttigd. Na afloop kreeg iedereen een kerststukje, een dagboek voor 2019 mee en 2 boekenleggers.

Op 13 juni 2018 was er de jaarlijkse Gemeentedag. ’s Morgens in de kerk o.l.v. br. J. Hooiveld, waarna wij tegen de middag vertrokken naar Rhede in Duitsland. Daar werd een gezamenlijk diner voor ons geserveerd wat goed smaakte. Na de maaltijd vertrokken wij naar het huis van 2 leden voor de koffie of thee. En ook werd er bij het orgelspel samen enkele liederen gezongen. Tegen 17.00 uur werden de broeders en zusters weer naar huis gebracht, en konden wij terugzien op een gezegende dag waarvoor de Here ook hartelijk gedankt werd.

Op 09 september 2018 hielden wij o.l.v. br. J. Hooiveld na de viering van het Avondmaal een zangdienst, waar br. H. Tent met de accordeon ons begeleidde bij het zingen uit de bekende Gloriebundel.

De Raad

In 2018 werden er 11 Raadsvergaderingen gehouden waarin veel gebeden en gesproken werd met elkaar over veel zaken die dit jaar op onze weg kwamen.

Op 2 maart 2018 trok de Raad naar notaris Mr. J. J. Veldkamp te Borger-Odoorn om daar samen met de broeders van de Unie Bouw Stichting te verschijnen om daar te mogen tekenen voor de overdracht van ons kerkgebouw. Die sinds 13 september 1952 aan de UBS in juridische eigendom was overgedragen. Nu de UBS werd opgeheven kwam het gebouw behalve in economische ook weer juridisch in ons eigendom terug. Wij hebben de broeders van de UBS hartelijk gedankt voor de jarenlange zorg voor ons gebouw en de onderlinge band die wij met hen hebben mogen ervaren.

Al met al een druk jaar geweest, maar de Heer was er steeds bij en Hij hielp ons steeds weer.

Slotwoorden.

En zo kunnen we samen als Gemeente van de Here Jezus Christus terug kijken op een jaar waarin we veel mochten beleven en moesten doormaken, waarover in dit jaarverslag enkele punten werden doorgegeven.

Maar het belangrijkste is dat we hebben ervaren dat Hij er steeds bij was en Hij heeft ons gezegend in 2018. En Hij maakte het jaarthema uit Nehemia 8:10b: “Deze dag is voor onze Here heilig: weest dus niet verdrietig, want de vreugde in de HERE, die is uw toevlucht.” Ook waar.

Hij zorgt voor ons, als Gemeente en in ons persoonlijk leven waar. En dat wil Hij ook in het komende jaar 2019 blijven doen.

 1. Financiële verantwoording

Baten                             

Begroting 2018

Werkelijk 2018

Begroting 2019

Vrijwillige bijdrage leden

  4100

   3.650

  3.600

Collecten

    750

   1.081

  1.050

Bestemde collecten

        0

          0

         0

Legaten

  3.000

   6.444  .

         0

Opbrengst verhuur

  2.000

   1.998

     400

Retour ontvangen  Energiebelasting

         0

      234

     200

Rente

       25

          7

         0

Totaal

  9.875

 13.414

  4.250

       

  Lasten

     

Consulent

  1.800

   2.040

  2.100

Sprekers

     600

      624

     750

Bijzondere diensten

         0

      262

     250 

Kosten diensten

  2.400

   2.926

   3.100

       

Gas, water, licht e.d.

  2.000

   2.468

  2.105

Overige huisvestingskosten

       25

        73

     120

Installaties en machines

         0

      723

         0

Onderhoud gebouwen

         0

          0

     800

Huisvestingsskosten

  2.025

   3.264

  3.025

 

     

Bijdrage UNIE

     350

      250

     250

Overige div. kosten

     850

   1.374

  1.200

Overige kosten

  1.200

   1.624

  1.450

 

     

Totaal lasten

  5.625

   7.814

  7.575

       

Resultaat voordelig / nadelig

  4.250

    5.600

 -3.325

 


Mochten we 2018 al beginnen met een begroting die een forse winst liet zien ondanks een sterk afgenomen ledenbestand. Het resultaat waarmee we dit boekjaar mochten afsluiten verraste ook de Raad zoals u zelf kunt zien.

De baten in 2018 werden ruimschoots overschreden. De vrijwillige bijdragen bleven iets achter door het vertrek van 1 lid in 2018. Maar de collecten weren flink overschreden. Ook werd na bijna 2 jaar wachten door de notaris het legaat uitbetaald. Tevens maakt de UBS nog een legaat aan ons over wat in 2018 vrij kwam.

De lasten in 2018 waren hoger dan verwacht.

De kosten van de diensten werden overschreden met ruim € 500,- mede door de reiskosten van de Consulent vanwege de vele huisbezoeken, de Raadsvergadering en de vele extra vergaderingen vanwege de inspanningen van de Raad om de verhuur van het kerkgebouw te realiseren. Ook de Kerstuitgaven door de afsluiting van het jaar met kerstgeschenken dagboekje en een kerststukje voor de leden en de vrienden en de kerstmaaltijd werden apart vermeld.

De energiekosten en het onderhoud van de 2 CV ketels en de geiser waren hoger dan begroot. De aanschaf van een projectorscherm en een laptop waren onverwachts nodig. Hierdoor werden de huisvestingskosten overschreden met ruim € 1.200,-.

Bij de overige kosten was een flinke stijging van de verzekeringskosten en de post Jubilea de oorzaak van de overschrijding van het budget met ruim € 400,- de oorzaak.

Dit alles resulteerde in een voordelig resultaat van € 5.600,-. Waar we de Heer hartelijk mogen bedanken.

Bij de Begroting 2019 is gekeken waar we kunnen bezuinigen wat mogelijk is.

Inkomsten, deze zijn reëel begroot. De verhuuropbrengst is nog 3 maanden huuropbrengst in 2019.

Uitgaven:

Kosten diensten zelfde niveau. Huisvestingskosten: Energiekosten worden lager door geen verhuur meer na 1 april 2019. De post onderhoud gebouwen komt door een aanpassing van de toiletruimten besteld in december 2018 en uitgevoerd in januari 2019 met het oog op de verhuur gedaan.

Door een goed inzicht in de inkomsten op dit moment zal het resultaat in 2019 toch waarschijnlijk nadelig worden en ca € 2.325,- bedragen.

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024