Dutch Bulgarian Chinese (Simplified) Czech English Estonian French German Italian Russian Spanish Turkish Ukrainian

Baptistengemeente Siddeburen

Baptistengemeente Siddeburen

Geschreven op 07 mei 2018.

Art. 1: De gemeente draagt de naam Baptisten Gemeente. Zij is gevestigd te Siddeburen. Vastgelegd in de statuten van 15 januari 1984.

De Baptistengemeente maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

Grondslag van de gemeente:

GRONDSLAG: Art.2

De gemeente aanvaardt als haar grondslag de geopenbaarde Waarheid van God, zoals die in de Bijbel, waarvan zij de inhoud als onfeilbaar Woord van God aanneemt, vervat is:

Daarom gelooft zij:

 1. dat het hele menselijk geslacht door een historische zondeval in haar natuur bedorven en tot alle kwaad geneigd is, en door de overtredingen van de zonden rechtvaardig aan het oordeel van de dood overgegeven is;
 2. dat God zijn eniggeboren Zoon in de wereld heeft gezonden om zij die door hun zonden verloren gaan te zoeken en hen eeuwig leven te schenken. Het heil van de wereld en de zaligheid van de zielen kan daarom alleen verkregen worden door de genade in Christus Jezus. Hij heeft zich door zijn vleeswording vernederd om tot eer van zijn Vader en de zaligheid van mensen, de raad en de wil van God te volbrengen. Hij heeft plaatsvervangend geleden en is aan het kruis gestorven om God met de wereld te verzoenen. Ook zijn de werken van de Satan door zijn dood verbroken;

Hij is begraven, stond de derde dag lichamelijk op uit de dood en heeft daardoor bewezen de Zoon van God te zijn en de Heiland van de wereld;

Hij is opgevaren naar de hemel, is verhoogd, zit nu aan de rechterhand van de Vader en is bekleed met alle macht in hemel en op aarde. Hij heeft aan de gemeente zijn Heilige Geest gegeven, met zijn onderscheiden gaven en krachten, om haar te heiligen en in staat te stellen in de wereld krachtdadige getuigen te zijn.

Hij zal naar zijn belofte wederkomen om alle gelovigen tot zich te nemen en om de wereld te oordelen;

 1. dat wij alleen aan de verlossing, die in Christus Jezus is deelhebben door persoonlijk geloof en bekering. Een erfelijke sacramentele zaligheid aanvaardt zij niet.
 2. dat alle oprechte gelovigen in Christus Jezus geroepen en verplicht zijn de Heer te belijden en door zich te laten dopen openlijk met de gemeente, die het lichaam van Christus is, en ook de tempel van de Heilige Geest wordt genoemd, zich aan te sluiten en zich te onderwerpen aan alle geboden, die het Hoofd van de gemeente gegeven heeft;
 3. dat de Heer Jezus twee instellingen gegeven heeft: doop en heilig avondmaal.

Doel van de gemeente:  (Het betreffende artikel uit de statuten).

 

Art. 3

De gemeente stelt zich ten doel:

 1. de leden op te bouwen en toe te rusten in het geloof, de liefde, de hoop en de verwachting van de komst van onze Here Jezus Christus;
 2. om overeenkomstig de geboden van de Heer te bidden en te werken voor de bekering van zondaren en de komst van Gods Koninkrijk; daarmee samenhangende de kennis van de weg van het heil onder onze medemensen bekend te maken en hen te bewegen tot geloof en de gemeenschap van de heiligen.

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als ANBI.

 1. Fiscaal nummer van de gemeente (gegeven door de Belastingdienst)

n.v.t.

 1. Contactgegevens

Postadres  van de gemeente

Baptisten Gemeente Siddeburen

Rhederweg 144

9695 CJ Bellingwolde

Telefoonnummer                  0597 531103

e-mailadres                            Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.           

Fiscaal nummer                     n.v.t.

bezoekadres van de gemeente

Singellaan 7

9628 AL  Siddeburen

 1. Bestuurssamenstelling

De Raad van Baptistengemeente Siddeburen bestaat uit

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

 

 1. Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen

De gemeente Siddeburen opereert binnen de statuten als een regionale Gemeente.

We organiseren wekelijks een eredienst op de zondag en op de christelijke feestdagen.

Er worden Bijbelstudies gehouden waar ook anderen dan de leden welkom (en aanwezig) zijn.

Er is kontakt met de P.K.N. kerken in Siddeburen waarmee overleg is. En we organiseren samen met hen het Kerstfeest in het Bejaarden en verzorgingshuis ’t Ufkenshuis in Siddeburen, waar jaarlijks 125 tot 150 mensen aanwezig zijn.

Ook wordt er aandacht besteed aan diverse christelijke organisaties, die in binnen- en buitenland actief zijn. Hiervoor worden ook collectes gehouden en aan hen overgemaakt.

Baptistengemeente [naam] maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten. De link naar het beleidsplan van de Unie is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_unie.pdf

Het beleidsplan bevat twee bijlagen. De link naar bijlage 1 is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage1.pdf

En de link naar bijlage 2 is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage2.pdf

 

 1. Beloningsbeleid

De kosten voor de Consulent bestaat uit een kostenvergoeding volgens de wettelijk toegestane kilometerbedragen.

Leden van de Gemeenteraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

 

 1. De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten

De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten

Artikel 1    

 1. De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.
 2. De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 3. De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

GRONDSLAG

Artikel 2  De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

DOEL

Artikel 3  Het doel van de Unie is:

 1. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
 2. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/statuten_unie.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/huishoudelijk_reglement.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/Werkorde%20UBG%202014.pdf

 

 1. Uittreksel uit het jaarverslag van de Baptisten Gemeente Siddeburen 2017 door de secretaris.

  Onze voorzitter schreef al in zijn voorwoord:  We hebben een zeer woelig jaar achter ons, met veel pijn en verdriet, met verharding en zonder respect voor de ander, ik heb mijn werk dan ook niet altijd met plezier kunnen doen, maar we zijn trouw gebleven aan de Heer.

  Ik moest aan de profeet Jeremia denken, die ontmoedigd werd omdat hij het volk niet mee kreeg om de Heer te dienen en niet zichzelf. en daardoor veel over zich heen kreeg. Jeremia breekt met het oude en zegt: dit wil ik mij te binnen brengen, en daarom wil ik hopen; het zijn de gunstbewijzen des Heren, dat we niet omgekomen zijn, want Zijn barmhartigheden houden niet op, elke morgen zijn ze nieuw, groot is Uw trouwMijn ziel zegt: mijn deel is de Here daarom zal ik op Hem hopen. Klaagliederen 3 : 21 – 24   

  Samen mochten we als broeders van de Raad elkaar bemoedigen en zijn staande gebleven in de kracht van onze Heer, ook hebben enkele leden ons bemoedigd door hun houding.

 

En de secretaris begon het jaarverslag van de Gemeente met de vermelding: En weer is er een jaar toegevoegd aan de jaren van het bestaan van onze Baptisten Gemeente Siddeburen. En het was een heel bewogen jaar. Mochten we vorig jaar stil staan bij het feit dat we al dank zij de genade van de Heer al 86 jaar bestonden, kwam er dit jaar bijna een einde aan de Gemeente. Dit jaar was het niet zo vreugdevol als we hadden gehoopt. Er gebeurden heel veel vervelende en lastige zaken in de Gemeente. En de Raad had dan ook in 2017 een druk jaar met veel problemen, maar we mochten bemerken dat de Heer met ons was. 

  De jaartekst voor 2017 kwam uit Lucas 8:50 Wees niet bevreesd, geloof alleen. En zo’n bemoediging hadden we ook nodig dit jaar.

Het ledenbestand was op 1 januari 2017 19 leden.  Hiervan werd 1 lid door de Heer thuisgehaald. 2 Leden vertrokken met attestatie. 6 leden bedankten voor het lidmaatschap. En helaas moesten er 3 leden geroyeerd worden, deze wilde geen overleg met de Raad maar wel doorgaan zonder de Raad. Maar geen andere leden of vrienden wilden daarin meegaan. Hierdoor bedroeg het aantal leden 7 per 31 december 2017.

De Gemeente herdacht haar stichting in 1931 op 27 augustus 2018 met een BBQ waar veel leden en vrienden bijeen kwamen om dit te vieren.

  Aan de zondagse diensten in 2017 werd door diverse Voorgangers en broeders meegewerkt. Geleid door de Heilige Geest werden ons vanuit verschillende Schriftgedeelten personen en situaties vanuit de Bijbel doorgegeven. En het sloot allemaal prachtig op elkaar aan. En steeds was daar de Here Jezus in het middelpunt. En zo werden ook de Paas- en Pinksterdienst en het Kerstfeest gehouden. Evenals de Oogstdankdienst waarna de Penningmeester de verzamelde groenten, fruit, blikken, e.d. alsmede de collecte met vreugde kon afgeven bij de Voedselbank.

  De Raad vergaderde 14 keer in 2017, waarbij de situatie telkens op de agenda stond. Er was een overleg met de Unieraad en we hadden 2 keer een overleg met de broeders van de UBS over het terugontvangen van het kerkgebouw in volle eigendom.

  De interkerkelijk samenwerking met de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk eindigde in 2017 omdat zij het niet eens waren over de Woordverkondiging door onze Consulent tijdens het Kerstfeest. De preek duurde te lang (10 minuten was meer dan genoeg), het taal gebruik was ouderwets en oubollig en het blijde Evangelie was niet gehoord. Terwijl er veel lovende woorden waren door de bewoners en de bezoekers van de dienst voor de prediking.

  En zo kunnen we samen als Gemeente van de Here Jezus Christus terug kijken op een jaar waarin we veel mochten beleven en moesten doormaken, waarover in dit jaarverslag enkele punten werden doorgegeven. Maar het belangrijkste is dat we hebben ervaren dat Hij er steeds bij was en Hij heeft ons gezegend in 2017. En Hij maakte het thema dat wij niet bevreesd moeten zijn, maar alleen geloven In Hem, voor ons als Gemeente en in ons persoonlijk leven waar. En dat wil Hij ook in het komende jaar 2018 blijven doen.

 1. Financiële verantwoording

Baten                             

Begroting 2017

Werkelijk 2017

Begroting 2018

Vrijwillige bijdrage leden

  9.600

   6.375

  4.100

Collecten

  3.000

   2.365

     750

Bestemde collecten

  1.000

      757

         0

Legaten

         0

          0

  3.000

Opbrengst verhuur

  2.550

   2.612

  2.000

Retour ontvangen  Energiebelasting

         0

      343

         0

Rente

       50

          0

       25

Totaal

 16.200

 12.452

  9.875

       

  Lasten

     

Consulent

  2.600

   2.259

  1.800

Sprekers

  2.300

   1.617

     600

Bijzondere diensten

     950

      541

         0 

Zondagschool

      150

          0

         0

Gas, water, licht e.d.

  2.400

   2.649

  2.000

Overige huisvestingskosten

     500

      230

       25

Onderhoud gebouw

  3.500

   3.087

         0

Bijdrage UNIE

     900

      912

     350

Overige div. kosten

  1.900

      985

     850 

Afdrachten collectes voor derden

  1.000

      757

         0

 

     

totaal lasten

16200

 13.037

  5.625

       

Resultaat nadelig / voordelig

        0

   -585

  4.250

 

Dit jaarverslag geeft sinds lange tijd een nadelig resultaat te zien van € 585,--. Het was een bewogen jaar in de Gemeente en dat was ook op financieel gebied te bemerken. Hoewel er een aantal leden zijn, die hun vrijwillige bijdragen iedere maand overmaken, zijn er ook veel die dit eens per jaar doen en meestal aan het eind van het jaar, terwijl de kosten er maandelijks zijn en dan ook betaald moeten worden.

En nu er een aantal bedankt hebben, merken we dit extra hard, want de jaarbetalingen worden niet meer overgemaakt zeker niet door hen die bedankt hebben. Dit resulteert in een teruggang van de inkomsten bij de vrijwillige bijdragen van verwacht en aangenomen door de Gemeente bij de begroting voor 2017 van € 9.600,- naar € 6.375,- terwijl de uitgaven wel door zijn gegaan.

Ook de inkomsten van de collecten waren minder dan begroot.

Gelukkig was er de verhuuropbrengst van Concordia en dit jaar incidenteel ook de Muziekschool, die we ook in het afgelopen jaar mochten ontvangen.

Bij de uitgaven waren de kosten voor de Consulent  lager dan begroot. Bij de sprekers vonden niet alle diensten doorgang in november en december en werd er uit eigen kring veel ingevallen bij ziekte van enkele sprekers, wat geen kosten met zich meebracht.

Bij de huisvestingskosten waren de gas en electra kosten hoger dan begroot, de andere posten bleven allemaal lager dan verwacht. Het groot onderhoud voor de goten en ramen, en de versteviging van de oprit naar het bijgebouw bleven € 413,- onder de begroting.

Ook de diverse kosten bleven € 915,- onder de begroting.

Het nadelig resultaat werd ten laste van het vermogen gebracht.

Met grote dankbaarheid aan onze Heer en Heiland kijken we naar het resultaat wat ons als Raad ondanks de problemen erg meevalt.

De begroting voor 2018 is samengesteld op basis van de verwachtte uitgaven te overzien op dit moment in de huidige situatie. Dit geldt voor de inkomsten waarbij nog een legaat bij de notaris staat voor de afwikkeling van een erfenis, die hopelijk dit jaar zal worden afgewikkeld.

Bij de uitgaven voor de diensten staan de diensten zoals gepland voor 2018. De Consulent  krijgt een reiskostenvergoeding voor de spreekbeurten en de huisbezoeken. Het Gas, water, licht, e.d. wordt iets lager door het mindergebruik van het gebouw. De Uniebijdrage is per lid opgenomen. En de overige div. kosten zijn ook aangepast.

Waardoor er een positief resultaat is van € 4.450,- . Als we het legaat buiten beschouwing zouden laten hebben we met de huidige leden en vrienden van de Gemeente ook een positief saldo van € 1.450,- hetgeen ons mag verblijden ondanks alles wat er gebeurd is in 2017.

Maar de Heer zal ons ook in 2018 nabij zijn, en Zijn Zegen wil Hij ons ook in 2018 in alle overvloed schenken.

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024