LET OP: De informatie op deze website is mogelijk verouderd. Onze nieuwe website is te vinden op unie-abc.nl

Karen Baptistengemeente Nederland

1: Karen Baptistengemeente Nederland

Vastgelegd in de statuten van 29 april 2016.

De Karen Baptistengemeente Nederland maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

De grondslag  van de gemeente is gelijk aan de grondslag van de Unie, zie hieronder.

De missie en visie van de Karen Baptistengemeente Nederland zijn:

 • geestelijke vervulling door lofprijzing;
 • bestuderen van het Woord van God;
 • toerusting tot een christelijk leven en karaktervorming van de gemeenteleden, zodat zij goede christenen kunnen worden;
 • verkondigen van het evangelie: persoonlijk, door glften of op een andere - manier;
 • het christelijk leven in praktijk brengen;
 • gemeentezaken regelen en beslissen in overeenstemming met de vrijheid van Baptistengemeenten;
 • onderhouden van een goede band met de andere Baptistengemeente n en met Karen en Nederlandse koepelorganisaties.

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als ANBI.

2. Fiscaal nummer van de gemeente (gegeven door de Belastingdienst)

Fiscaal nummer/RSIN: 824384283.

3. Contactgegevens

Karen Baptistengemeente Nederland
T.a.v. G. Dah
Wethouder van Eschstraat 328
5342 AV Oss
Tel. 06-1195 6442
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
KvK-nummer: 76441490

4. Bestuurssamenstelling (met alleen de vermelding van de functies; geen namen)

De Raad van de Karen Baptistengemeente Nederland bestaat uit:

 • Voorganger (vacature)
 • Oudsten
 • Lokale leiders
 • Voorzitter
 • Secretaris

5. Het beleidsplan van de gemeente in hoofdlijnen

De Karen Baptistengemeente Nederland is niet een plaatselijke gemeente maar een gedistribueerde gemeente: naast centrale activiteiten, die veelal in Ede plaatsvinden, zijn er ook lokale activiteiten in de plaatsen waar de leden in Nederland wonen. Centrale activiteiten zijn vooral de maandelijkse kerkdiensten in Ede en het jaarlijkse zomerkamp alsmede missionaire, pastorale en diaconale ondersteuning. Zowel Nederlandse als buitenlandse mensen en organisaties kunnen worden ondersteund, mits die ondersteuning valt binnen de visie en missie van de gemeente.

In kleine verbanden komen groepen daarnaast lokaal bijeen voor geloofsopbouw, en pastorale en praktische ondersteuning van elkaar. Contacten met Nederlandse gemeenten vinden zowel op plaatselijk als op landelijk niveau plaats.

De Karen Baptistengemeente Nederland maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten. Zie https://baptisten.nl/over voor meer informatie

De link naar het beleidsplan van de Unie is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_unie.pdf

Het beleidsplan bevat twee bijlagen. De link naar bijlage 1 is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage1.pdf

En de link naar bijlage 2 is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage2.pdf

6. Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de voorganger (en/of kerkelijk werker) volgt de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten.

Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

7. De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten

De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten

Artikel 1     1.   De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.

                 2.  De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

                 3.  De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

GRONDSLAG

Artikel 2            De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

DOEL

Artikel 3     Het doel van de Unie is:

 • onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
 • de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
 • mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:

8. Verslag van de activiteiten van de gemeente

Door de coronacrisis maken wij vanaf april gebruikt van Zoom voor gemeente-activiteiten als volwassenen-Bijbelstudie, jongeren-Bijbelstudie, lokale kerkdiensten en gezamenlijke kerkdiensten. Het jaarlijkse zomerkamp kon door corona niet doorgaan.

Tijdens de gezamenlijke kerkdiensten houden wij een collecte. De collectegelden en persoonlijke giften worden overgemaakt naar de KBNL-bankrekening of contant aan de penningmeester gegeven.
Wij ondersteunen missionaire projecten in Myanmar: een ambulante oogarts die in rurale gebieden oogzorg biedt en het Minntar Lin weeshuis.

9. Financiële verantwoording

Jaarrekening 2020 21 Karengemeente

De goedkeuring van deze cijfers heeft als volgt plaatsgevonden:

 • Gebruikelijke goedkeuring van de boekhouding door een kascontrolecommissie, met schriftelijk verslag.
 • Gemeenteleden zijn geïnformeerd over bovenstaande cijfers, met het verzoek om bezwaren schriftelijk te melden aan de raad.
 • Vanwege de coronacrisis worden deze cijfers goedgekeurd via Zoom tijdens gemeentevergadering. Tijdens de vergadering zijn er geen bezwaren ingediend. In de Raadsnotulen is dit vastgelegd, alsmede dat de jaarrekening en begroting zijn hiermee is geacht te zijn goedgekeurd.

10. Beknopt overzicht voorgenomen bestedingen met toelichting

Door coronacrisis zijn er in 2020 minder uitgaven:

 • Kosten huur,
 • Minder kosten van eten en drinken,
 • Geen reiskosten van pastors,
 • Geen zomerkamp. Ook zijn we begonnen te sparen voor een eigen gebouw.

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024