Karen Baptistengemeente Nederland

1: De naam van de gemeente is: Karen Baptistengemeente Nederland

Vastgelegd in de statuten van 29 april 2016.

De Karen Baptistengemeente Nederland maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

De grondslag  van de gemeente is gelijk aan de grondslag van de Unie, zie hieronder.

De missie en visie van de Karen Baptistengemeente Nederland zijn:

 1. geestelijke vervulling door lofprijzing;
 2. bestuderen van het Woord van God;
 3. toerusting tot een christelijk leven en karaktervorming van de gemeenteleden, zodat zij goede christenen kunnen worden;
 4. verkondigen van het evangelie: persoonlijk, door giften of op een andere manier;
 5. het christelijk leven in praktijk brengen;
 6. gemeentezaken regelen en beslissen in overeenstemming met de vrijheid van Baptistengemeenten;
 7. onderhouden van een goede band met de andere Baptistengemeenten en met Karen en Nederlandse koepelorganisaties.

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als ANBI.

 1. Fiscaal nummer van de gemeente (gegeven door de Belastingdienst)

De gemeente heeft nog geen fiscaal nummer. De Unie van Baptistengemeenten zal het fiscale nummer ontvangen en doorgeven.

 

 1. Contactgegevens

Karen Baptistengemeente Nederland

p/a Lucas de Kockstraat 14,

6717 ME Ede

Tel. 06-1441 9673

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Fiscaal nummer

 1. Bestuurssamenstelling

De Raad van de Karen Baptistengemeente Nederland bestaat uit:

 • Voorganger (vacature),
 • Oudsten,
 • Lokale leiders,
 • Voorzitter,
 • Secretaris,
 1. Het beleidsplan van de gemeente in hoofdlijnen

De Karen Baptistengemeente Nederland is niet een plaatselijke gemeente maar een gedistribueerde gemeente: naast centrale activiteiten, die veelal in Ede plaatsvinden, zijn er ook lokale activiteiten in de plaatsen waar de leden in Nederland wonen. Gezamenlijke activiteiten zijn vooral de maandelijkse kerkdiensten in Ede en het jaarlijkse zomerkamp alsmede missionaire, pastorale en diaconale ondersteuning. Zowel Nederlandse als buitenlandse mensen en organisaties kunnen worden ondersteund, mits die ondersteuning valt binnen de visie en missie van de gemeente.

In kleine verbanden komen groepen daarnaast lokaal bijeen voor geloofsopbouw, en pastorale en praktische ondersteuning van elkaar. Contacten met Nederlandse gemeenten vinden zowel op plaatselijk als op landelijk niveau plaats.

De Karen Baptistengemeente Nederland maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten. De link naar het beleidsplan van de Unie is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_unie.pdf

Het beleidsplan bevat twee bijlagen. De link naar bijlage 1 is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage1.pdf

En de link naar bijlage 2 is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage2.pdf

 1. Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de voorganger (en/of kerkelijk werker) volgt de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten. Zie

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen_bijlage.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/advies_spreekbeurtvergoeding.pdf

http://baptisten.nl/voor-gemeenten/advies/gemeente-als-werkgever

Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

 1. De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten

De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten

Artikel 1     1.   De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.

 1. De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

GRONDSLAG

Artikel 2            De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

DOEL

Artikel 3     Het doel van de Unie is:

 1. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
 2. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
 3. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/statuten_unie.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/huishoudelijk_reglement.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/Werkorde%20UBG%202014.pdf

 1. Verslag van de activiteiten van de gemeente

In 2016 zijn 12 maandelijkse diensten gehouden in de Goede Herderkerk, het gebouw van de BG Op Doortocht in Ede. Van 8 t/m 14 augustus is het jaarlijkse zomerkamp gehouden, eveneens in Ede. Plaatselijke groepen kwamen in principe wekelijks samen, op lokaal verschillende tijden en plaatsen.

9. Financiële verantwoording

      1 jan - 31 dec 2018 2019
Kostenplaats Kostensoort Omschrijving Begroting Werkelijk Begroting
KBNL Algemeen huur Zaalhuur       2.800     2.000,00        2.600
  materiaal            300        316,10           600
  cadeaus Kerstcadeaus, doopcadeaus, vader/moederdag          700        463,55           700
  eten/drinken Koffie, thee, limonade, brood, koekjes          800     1.354,58        1.000
  reiskosten Reiskosten medewerkers          700        301,20           700
  administratie Kopieer- en porto, bankrekening          350        268,46           250
  administratie Gemeentestichting          100               -    
  bijdragen derden Lidmaatschap Unie          300        300,00           300
  bijdragen derden Lidmaatschap EKBF          300        300,00           300
  bijdragen derden Lidmaatschap EKBYF          100        100,00           100
  bijdragen derden Lidmaatschap EKBWF          100        100,00           100
  opleidingen            300        300,00           500
           
Zomerkamp   Bijdrage uit algemene pot       1.400        905,80        1.400
    Gift aan Pastor          386,05  
           
           
Tienden giften Giften overlijden + zending       1.700     2.860,90        2.500
  reiskosten Reiskosten pastors          500               -             500
           
Minntar Lin giften Giften t.b.v. Weeshuis Myanmar       5.055,09             -  
           
    Totaal uitgaven       10.450      15.011,73         11.550
           
Inkomsten:          
KBNL Algemeen collecten Opbrengst collecten - gemeente       4.000     4.570,52        4.100
  bijdragen derden Bijdrage Baptistengemeenten      
  giften giften Karen (per bank en contant)       3.300     4.151,00        4.600
  rente             20          12,21             12
           
Tienden giften         2.200        664,25        1.200
           
Minntar Lin giften Giften t.b.v. Weeshuis Myanmar       5.164,43  
           
    Totaal inkomsten          9.520      14.562,41           9.912
           
    Tekort/Overschot             930-           449,32-           1.638-
           
  Saldo begin periode (1-1-2018)      19.486,37   19.037,05
  Totaal inkomsten        14.562,41           9.912
  Totaal uitgaven        15.011,73-         11.550-
  Saldo einde periode (31-12-2018)      19.037,05  17.399,05
 1. beknopt overzicht voorgenomen bestedingen met toelichting

Reiskosten medewerkers: Doordat de leden verspreid over het land wonen is een relatief groot deel van het budget nodig voor gedeeltelijke vergoeding van reiskosten. Vanwege de vacature van voorganger komen ook enkele keren per jaar pastores uit het buitenland over, die een reiskostenvergoeding ontvangen.

De post opleidingen varieert per jaar maar is belangrijk, wederom vanwege de vacature van voorganger.

Omdat we de deelnameprijs van het zomerkamp laag willen houden, wordt een deel van de kosten van het zomerkamp uit de algemene middelen betaald. Er is elke zondag een aparte collecte voor het zomerkamp, maar de opbrengst vloeit in de algemene middelen.

maandelijkse diensten gehouden in de Goede Herderkerk, het gebouw van de BG Op Doortocht in Ede

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024