Project 'Groentjes'

Het afgelopen jaar is Wout Huizing namens de Unie van Baptistengemeenten in Nederland in het project 'Groentjes' met een aantal 'vergrijzende' gemeenten in gesprek geweest. Het rapport van dit project is hieronder toegevoegd.

Uit het voorwoord: "In dit rapport wordt verslag gedaan van een project dat is uitgevoerd in 2016 binnen vier baptisten (Unie)gemeenten in Nederland, waarvan de gemiddelde leeftijd van de leden boven de 65 jaar is. Het is geenszins een uitgangspunt geweest om de oudere generatie een uitzonderingspositie te geven en als aparte groep aan te merken, maar wél om te verkennen wat het betekent wanneer kleine gemeenten vergrijzen. Welke doorwerking heeft dit op de wijze van gemeente-zijn? En wat kan van hun situatie geleerd worden binnen de Uniegemeenschap?"

Het rapport van dit project vindt u hier. Daarnaast een PowerPoint als introductie op het project, een artikel over het project in Baptisten.nu en het rapport van een eerder onderzoek over deze thematiek binnen de Unie van Baptistengemeenten: 'Het zilveren fundament, een visie voor een ouder wordende kerk'.

Wout Huizing (1957) woont in Den Haag en is daar lid van de baptistengemeente, die hij diende als voorganger van 1985 tot 1993. Wout is aan het Seminarium verantwoordelijk voor stagebegeleiding, intervisie en supervisie. Daarnaast is hij als stafmedewerker verbonden aan de landelijke koepel Reliëf, een christelijke vereniging van zorgaanbieders

Omgang ethische dilemma's bij jonge (baptisten)gemeenten

Joël Meindertsma heeft onderzoek gedaan bij twee jonge gemeenten/gemeentestichtingsprojecten: de Rank Leidsche Rijn en de Lunch Ede. Beide gemeenten zijn gestart vanuit een moedergemeente die aangesloten is bij de Unie van Baptistengemeenten. In zijn onderzoek heeft hij gekeken met welke ethische dilemma’s de gemeenten te maken krijgen en hoe ze met die dilemma’s omgaan. Welke bril hebben ze op in de ethische dilemma’s die ze tegen komen? Is hier een vaste lijn/een model in te ontdekken?

Met de ontdekkingen die hij gedaan heeft vanuit deze missionaire gemeentes, geeft hij adviezen over ethische besluitvorming aan gemeenten die willen leren missionair present te zijn. Het onderzoeksverslag vindt u hier.

Joël Meindertsma studeerde Godsdienst Pastoraal Werk aan de Christelijke Hogeschool in Ede en studeert aan de kerkelijke route van het Baptisten Seminarium

Wie geneest de dokter?

Een huisarts die naar zelf naar de dokter gaat? Vaak worden de klachten weggewuifd en blijkt de stap naar hulp te groot. Hoe zit dat bij hen die geestelijke zorg verlenen, bij voorgangers in het bijzonder? Een klein onderzoek binnen het Nederlands Baptisme: de voorgangers van de Unie van Baptistengemeenten.

Hier kunt u het hele verslag van dit onderzoek vinden.

Arjen Kwantes studeert aan het Baptisten Seminarium en start dit jaar met de master Geestelijk Verzorger aan de Vrije Universiteit in Amsterdam

Geleerd en geleefd: narratief onderzoek naar het geleefde geloof van studenten van het Baptisten Seminarium

In het voorjaar van 2016 deed Marijn Vlasblom onderzoek naar concrete ervaringen van discipelschap van seminarium-studenten. Een van de adagia van het seminarium luidt dat men het geleerde en geleefde geloof bij elkaar wil houden. Eén van de leerlijnen van het nieuwe curriculum is ‘discipelschap’, waarin dit adagium ook moet worden gewaarborgd. Een spannende vraag is in hoeverre daar sprake van is? Hoe geven studenten van het seminarium eigenlijk vorm aan discipelschap in het dagelijks leven en speelt het seminarium hier een rol in? 

Methodiek

Het onderzoek is in drie fasen uitgevoerd: een inventarisatieronde en twee momenten van dataverzameling. Het onderzoek is gestoeld op de onderzoeksmethodiek cPNI: Continuous Participatory Narrative Inquiry. De begeleiding van deze methodiek en het digitaal instrumentarium werden geleverd door StoryConnect, dat is gespecialiseerd in narratief onderzoek naar dergelijke complexe vraagstukken. Uiteindelijk kregen alle studenten de mogelijkheid om via een online Geleefd Geloof vertelsysteem concrete situaties te delen en vragen daarover te beantwoorden. Deze informatie werd geëvalueerd op basis van een aantal factoren, waaruit resultaten konden worden onttrokken.

Resultaten

In het onderzoek bleek de terminologie rondom discipelschap verwarring te scheppen: is het een modewoord of een wezenlijk element van de christelijke kerk? De verbinding tussen het seminarium en concrete situaties van geleefd geloof is empirisch gezien erg dun. Wél kan worden geconstateerd dat het seminarium bijdraagt aan het ‘theologisch kapitaal’ van studenten, dat hen in alledaagse situaties voor uitdagingen kan plaatsen die mogelijkheid scheppen om tegenculturele keuzes te maken die worden geïnspireerd vanuit het geleerde geloof. Op basis van deze constatering werd een model ontwikkeld rondom ervaringen van geleefd geloof, waaruit concrete aanbevelingen voortvloeiden richting het nieuwe curriculum.

Klik hier om de scriptie te downloaden

Muziek en morele ruimte

Inleiding
Eind 2015 heb ik in de vrije baptistengemeente de Fontein te Emmeloord een kleinschalig empirisch-contextueel onderzoek uitgevoerd naar de muziek in de gemeente. Wat namelijk opviel in de Fontein is dat er vrij verschillend wordt gereageerd op de zangdiensten. Waar sommige mensen enthousiast meedoen, lijkt een groot deel van de gemeente niet of nauwelijks te participeren in het gebeuren van muziek en zang. In het onderzoek heb ik geprobeerd te kijken waar deze ambivalente houding vandaan komt, hoe dit theologisch te evalueren valt en welke praktische handvatten ik aan zou kunnen reiken aan de oudsten van de gemeente om hier verder mee aan de slag te gaan.

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024