EA-EZA en NZR verder als strategische partners

De Nederlandse Zendingsraad (NZR) en EA-EZA hebben een ‘strategisch partnerschap’ gesloten. Dat maken beide organisaties bekend, nadat eerder de besturen van beide koepels hebben ingestemd met een dergelijke samenwerking.

EA-EZA NZREA-EZA en de NZR spreken in een door beide organisaties ondertekende overeenkomst de intentie uit de bestaande samenwerking verder te intensiveren. Ze doen dit vanuit de overtuiging dat eenheid en zending onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Beide koepels richten zich op de versterking van het missionair getuigenis en de missionaire presentie van kerken en christenen in buitenland en binnenland. Een intensievere samenwerking in de vorm van een strategisch partnerschap schept mogelijkheden om elkaars kracht en expertise met betrekking tot de missionaire opdracht te benutten, van elkaar te leren en samen beter uitvoering te geven aan de missie van de organisaties.

In de praktijk werken EA-EZA en de NZR al ruim tien jaar samen, bijvoorbeeld rondom de organisatie van activiteiten, het realiseren van publicaties en participatie in internationale netwerken. De NZR profileert zich daarbij vooral op missiologische bezinning van de zendingsorganisaties, terwijl EA-EZA meer nadruk legt op praktische ondersteuning. Sinds 2014 zijn beide organisaties al in het zelfde pand gehuisvest.

De verschillen in achterban, theologische accenten en ontstaansgeschiedenis vormen volgens beide besturen geen beletsel voor intensievere samenwerking. “We waarderen bestaande verschillen en willen deze vruchtbaar maken voor de kwaliteit van het missionaire werk. Gezien de verschillen beogen we op de langere termijn geen fusie, maar we streven wel naar een groeimodel om intensieve samenwerking te realiseren.”

De besturen van EA-EZA en de NZR komen tenminste eenmaal per jaar bijeen om zo het partnerschap bestuurlijk te borgen en de verbinding van organisatiebeleid en gezamenlijke activiteiten te verkennen. EA-EZA en de NZR zullen in ieder geval concreet samenwerken als het gaat om het faciliteren van zorgverlening aan missionair werkers (via een convenant met Stichting MemberCare),
de uitgave van de bladen IDEAZ en Tussenruimte en het gezamenlijke commitment aan de coalitie Veelkleurig Getuigen.

EA-EZA bundelt een groot aantal christelijke organisaties, plaatselijke kerken en individuele leden. De gefuseerde organisatie staat in de lange traditie van de evangelische beweging en de evangelische zending. De NZR heeft circa vijfentwintig leden, zowel kerken als zendingsorganisaties. De raad ontstond in de bedding van kerkelijke zending en oecumenische beweging.

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024