Dutch Bulgarian Chinese (Simplified) Czech English Estonian French German Italian Russian Spanish Turkish Ukrainian

Baptistengemeente Enschede

1: Baptistengemeente Enschede

Vastgelegd in de statuten van maart 1999

De Baptistengemeente Enschede maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

Grondslag van de gemeente:

1.2 Grondslag

1.2.1 De Gemeente aanvaardt als enige grondslag de Bijbel, welks

inhoud zij als het geopenbaarde Woord van God aanneemt.

1.2.2 Zij belijdt:

 

dat Jezus Christus de Zoon van God is, die gekruisigd en

gestorven is en opgestaan uit de doden tot verzoening

van de zonden van de hele wereld,

dat Hij aan Zijn gemeente de Heilige Geest met zijn

onderscheiden gaven en krachten heeft gegeven,

dat de mens, daartoe door Godin staat gesteld, alleen aan

de verlossing in Christus deel kan hebben door

persoonlijk geloof en bekering,

dat alle gelovigen in Jezus Christus geroepen zijn de Heer

te belijden en zich met de Gemeente, het lichaam van

Christus, openlijk te verenigen door de doop,

dat Jezus Christus aan de Gemeente twee instellingen

heeft gegeven: door en avondmaal,

dat de Heer, naar zijn belofte, zal wederkomen om al de

zijnen tot zich te nemen.

Doel van de gemeente:

1.3 Doel.

De Gemeente stelt zich ten doel:

1.3.1 de gelovigen in Christus naar Bijbelse normen op hun

belijdenis te dopen door onderdompeling en toe te voegen aan

de Gemeente;

1.3.2 de leden op te bouwen in het geloof, de liefde, de hoop en de

verwachting van de wederkomst van de Heer Jezus Christus;

1.3.3 het geloof over te dragen op haar kinderen;

 

1.3.4 het evangelie te verkondigen onder de mensen;

 

1.3.5 te bidden en te werken voor de bekering van zondaren;

 

1.3.6 in de wereld diaconaal bezig te zijn door hulp te bieden daar

waar mensen in nood verkeren.

 

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als ANBI.

 

 1. Fiscaal nummer van de gemeente

002695935

 1. Contactgegevens

Postadres van de gemeente

Baptistengemeente Enschede

Postbus 21

7500 AA Enschede

Bezoekadres van de gemeente

Spechtstraat 32

7523 WN Enschede

Telefoonnummer: 053-4337952

e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Website:  http://www.baptisten-enschede.nl

Fiscaal nummerà 002695935

 

 1. Bestuurssamenstelling

De kerkenraad van Baptistengemeente Baptistengemeente Enschede

bestaat uit

 • Voorzitter
 • Secretaris
 • Penningmeester
 • Beheer gebouwen
 • 5 Taakveldverantwoordelijken

1 Aanbidding

2 Pastoraat

3 Toerusting

4 Gaven

5 Missie

 

 1. Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen

Baptistengemeente Enschede richt zich in 2015/ 2016 op de wijk waar de kerk staat. Onder het motto Ins And Outs. Daartoe hebben we verschillende projecten om sociaal betrokken te zijn bij de wijk binnen de gemeente en buiten de gemeente. Als gemeente met haar verschillende verenigingen en projectgroep “Trefpunt Doet”, wil het meer naar buiten treden en mensen uit de wijk daardoor kennis  laten maken met het evangelie. Door koffie inloopochtend, koken voor de buurt, het kerkgebouw een wijk gerelateerde sociale ontmoetingsplaats laten zijn.
Website:  http://www.baptisten-enschede.nl/evangelisatie

 

Ook de financiën zijn in 2015 een beleidspunt.

De verkondiging van het evangelie buiten Nederland behoort tot het beleid van de gemeente; ontvangen giften worden door de gemeente doorgegeven aan betreffende zendelingen. Ons huidige zendingsproject: (t)Huis te koop voor weduwen in Sierra Leone.

 

Baptistengemeente Enschede maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten. De link naar het beleidsplan van de Unie is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_unie.pdf

Het beleidsplan bevat twee bijlagen. De link naar bijlage 1 is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage1.pdf

En de link naar bijlage 2 is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage2.pdf

 1. Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de voorganger (en/of kerkelijk werker) volgt de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten. Zie

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen_bijlage.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/advies_spreekbeurtvergoeding.pdf

http://baptisten.nl/voor-gemeenten/advies/gemeente-als-werkgever

Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

 1. De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten

De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten

Artikel 1     1.   De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.

 1. De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

GRONDSLAG

Artikel 2            De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

DOEL

Artikel 3     Het doel van de Unie is:

 1. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
 2. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
 3. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/statuten_unie.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/huishoudelijk_reglement.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/Werkorde%20UBG%202014.pdf

 1. Verslag van de activiteiten van de gemeente

WEER EEN JAAR VOORBIJ

Ook in het afgelopen jaar 2014 is er binnen en buiten onze gemeente veel gebeurd.

Op 22 februari 2014 is toch nog plotseling overleden  onze oud-voorganger Ds. Herman Bijleveld.

In een dienst van woord en gebed hebben we op 27 februari afscheid van hem genomen.

Hij is bij God maar zeker ook bij ons, blijvend in onze gedachten. 

Ook de ingeslagen weg, van het opzetten van een duidelijke gemeentestructuur en de vijf taakvelden

en de taakveldverantwoordelijken,  is nagenoeg voltooid.

We hopen in 2015 ook het laatste taakveld Discipelschap( Toerusting), bezet te krijgen met een taakveldverantwoordelijke.

Binnen de 5 taakvelden wordt hard gewerkt om duidelijk te laten zien wat voor soort gemeente we zijn en waar de prioriteiten liggen ten aanzien van het gemeente zijn en de geloofsbeleving.

Onze gezamenlijke vergaderingen, 4 keer per jaar, brengen een bepaalde wisselwerking op gang tussen bestuur en taakvelden zodat het voor iedereen duidelijk is wat er van hem of haar verwacht wordt.

Je ziet zelfstandig werkende groepen waarin mensen bezig met waar ze goed in zijn gebruik makend van hun talenten. Zo is iedereen zijn eigen taak zo optimaal mogelijk aan het uitvoeren.

Omdat Ds. Peet Wijchers met emeritaat mocht gaan in 2014 hebben we afscheid genomen van Ds. Peet Wijchers als voorganger.

Voor ons ligt weer een nieuw jaar met nieuwe uitdagingen, ook het werken aan een nog betere uitstraling van ons kerkgebouw, het aantrekkelijker en functioneler maken ervan voor onze leden, vrienden, bezoekers en wijkbewoners is iets waar we de nodige energie in stoppen, ook de komende jaren.

Laten we daarom ook in 2015 er samen voor gaan staan een fijne en open gemeente te zijn , waar iedereen welkom is.

Ben Steenkamp, voorzitter bestuur

 1. Financiële verantwoording

 

Baten

Begroting 2014

Werkelijk 2014

Begroting 2015

Leden & Vrienden

88.000

81.251

89.000

Collecten

15.700

11.819

15.700

Activiteiten

11.700

13.320

13.700

Overige inkomsten

  4.400

  4.541

  4.400

Totaal baten

119.800

110.931

122.800

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

Personeelskosten

60.500

60.887

57.500

Vrijwilligers / bestuur

  8.550

  4.165

  8.550

Contributies

11.200

11.301

11.600

Activiteiten

10.750

11.015

11.550

Algemene kosten

  9.900

  2.465

10.700

Huisvestingskosten

18.900

20.557

22.900

Totaal lasten

119.800

110.390

122.800

 

 

 

 

Resultaat

0

541

0

 

 1. beknopt overzicht voorgenomen bestedingen met toelichting

De volgende verwachtingen voor 2015 spelen een rol als het gaat om de invulling van de begroting:

 • Extra ruimte voor het investeren van inventaris wat consequenties heeft voor de huisvestingskosten;
 • Door een toenemend ledenaantal extra ruimte voor contributiekosten (bijdrage van de gemeente per lid).

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024