Dutch Bulgarian Chinese (Simplified) Czech English Estonian French German Italian Russian Spanish Turkish Ukrainian

Baptistengemeente Nieuwe Pekela

Art. 1: De gemeente draagt de naam Baptisten Gemeente. Zij is gevestigd te Nieuwe Pekela.

Vastgelegd in de statuten van november 1948.

De Baptistengemeente maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

Grondslag

Artikel 2

De gemeente aanvaardt uitsluitend als haar grondslag de geopenbaarde waarheid Gods, zoals die in de Heilige Schrift of de Bijbel, welks inhoud  zij als het onfeilbaar Woord van God aanneemt, vervat is. Zij gelooft en belijdt mitsdien:

 1. dat het ganse menselijke geslacht, door af te vallen van God, geheel in zijn natuur bedorven en tot alle kwaad geneigd is, en wegens het misdadige der zonde rechtvaardig aan het oordeel des doods overgegeven is;
 2. dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft om het verlorene te zoeken en zalig te maken, zodat het heil der wereld en de zaligheid der zielen alleen gewrocht is en geschonken wordt door de genade Gods in Christus Jezus, die door Zijn vleeswording zichzelf vernederd en gegeven heeft, tot eer Zijns Vaders en tot zaligheid der mensen, 's Vaders raad en wil te volbrengen, door Zijn middelaarslijden en sterven aan het kruis de wereld met God te verzoenen en de werken en de heerschappij des Satans te verbreken; die begraven is, maar ten derde dage is opgestaan en daardoor krachtiglijk bewezen is de Zoon van God en de ten volle betrouwbare en algenoegzame Zaligmaker van zondaren te zijn; die  nu opgevaren ten hemel aan 's Vaders rechterhand verhoogd, bekleed is met alle macht in de hemel en op  aarde; die aan Zijn Gemeente de Heilige Geest met Zijn onderscheiden gaven en krachten heeft gezonden om haar te heiligen en in staat te stellen overal in de wereld door het evangelie leven en onverderfelijkheid aan het licht te brengen en die eens naar Zijn belofte wederkomen zal om al de Zijnen persoonlijk tot Zich te verzamelen in Zijn Heerlijkheid en om als rechtvaardige Rechter op te treden;
 3. dat alleen iemand aan de verlossing, die in Christus is, deel kan hebben door persoonlijk geloof en bekering, en dat van een erfelijke of sacrementele zaligheid geen sprake mag zijn;
 4. dat alle oprecht gelovigen in Jezus Christus geroepen en verplicht zijn, de Heer te belijden en door zich te laten dopen openlijk met de Gemeente, welke het lichaam van Christus, de tempel van de Heilige Geest is, zich te verenigen en zich te onderwerpen aan de verordeningen, welke het hoofd der Gemeente gegeven heeft.
 5. dat de Heere Jezus twee instellingen gegeven heeft, namelijk de Doop (in onderscheiding van besprenging) en het Avondmaal (in onderscheiding van een blote plechtigheid of een misoffer).

 Doel  van de Gemeente

Artikel 3

De Gemeente stelt zich ten doel

 1. de leden op te bouwen in het geloof, de liefde en de hoop en verwachting van de komst van onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus;
 2. om overeenkomstig de bevelen des Heren te bidden en te werken voor de bekering van zondaren en de komst van Zijn koninkrijk, alsmede de kennis van den weg des Heils onder onze medemensen te bevorderen en hen te bewegen tot het Geloof en de Gemeenschap der Heiligen.
 1. Fiscaal nummer van de gemeente: 2674257L01
 1. Contactgegevens

Baptisten Gemeente Nieuwe Pekela

J.Oldenburgerstraat E 45

9663 RT Nieuwe Pekela

emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 1. Bestuurssamenstelling:

De leiding van de Baptisten Gemeente Nieuwe Pekela bestaat uit:

Consulent

Raadsleden

Diaconessen

Penningmeester

Secretaris

 1. Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen:
  Baptistengemeente Nieuwe Pekela maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten. De link naar het beleidsplan van de Unie is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_unie.pdf
  Het beleidsplan bevat twee bijlagen. De link naar bijlage 1 is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage1.pdf
  En de link naar bijlage 2 is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage2.pdf
 2. Beloningsbeleid:
  Het beloningsbeleid van de coördinator volgt de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten. Zie
  http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen.pdf
  http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen_bijlage.pdf
  http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/advies_spreekbeurtvergoeding.pdf
  http://baptisten.nl/voor-gemeenten/advies/gemeente-als-werkgever
  Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.
 3. De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten:
  De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten
  Artikel 1 1. De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.
  2. De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
  3. De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

GRONDSLAG
Artikel 2 De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

DOEL
Artikel 3 Het doel van de Unie is:
a. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
b. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
c. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/statuten_unie.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/huishoudelijk_reglement.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/Werkorde%20UBG%202015.pdf

 1. Verslag van activiteiten van de gemeente:

De heer G. Rovers mocht als consulent van de gemeente worden bevestigd.

Het ‘pastoraal’ bezoeken van mensen in onze omgeving vinden we een belangrijke gemeentelijke taak.

Er vonden ‘welkomdiensten’ plaats waaraan regionale groepen muzikaal bijdroegen.

In 2017 is gestart met een bijbelkring. Ook worden  er “Johannes de Heer”

zangavonden georganiseerd.

Jaarlijks wordt er een voor iedereen toegankelijke Kerstnachtdienst georganiseerd. In 2017 verleende de christelijke muziekvereniging Excelsior uit Nieuwe Pekela hieraan haar medewerking. De dienst werd afgesloten met het zingen en spelen van het “Ere zij God” op het kerkplein.

Radio Westerwolde neemt regelmatig kerkdiensten op die op een later tijdstip uitgezonden worden. Luisteraars in een groter gebied worden hierdoor bereikt met het evangelie.

Samen met de Christelijk Gereformeerde en Hervormde kerk van Nieuwe Pekela worden gezamenlijke diensten georganiseerd op de 2e Kerst-, Paas- en Pinkster- dagen.

Daarnaast werd er een studieseminar gehouden met ds. Henk Poot, verbonden aan de stichting Christenen voor Israël. Het seminar was breed toegankelijk en werd goed bezocht.

9. Financiële verantwoording

 

     

               

 

Begroting

Resultaat

Begroting

 

2017

2017

2018

Baten:

     

Vaste bijdragen en collecten

12500

14009

13300

Overige inkomsten

150

216

120

Totaal

12650

14225

13420

       

Lasten:

     

Pastorale uitgaven

11650

11678

6400

Afdracht Unie en bestemmingscollecten

1584

348

820

Huisvestingskosten

4645

4630

4805

Algemene kosten

2645

2062

2310

Totaal

20524

18718

14335

       

Resultaat

-7874

-4493

-915

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024