LET OP: De informatie op deze website is mogelijk verouderd. Onze nieuwe website is te vinden op unie-abc.nl

Comunidade Christa em Amsterdam

ANBI OVERZICHT COMUNIDADE CHRISTA EM AMSTERDAM

NAAM

De gemeente draagt de naam Comunidade Christa em Amsterdam gevestigd te Amsterdam en is ook bekend onder de naam Braziliaanse Baptisten Gemeente Amsterdam West. Deze naam is gekozen omdat het zowel het religieuze als het interculturele aspect belicht van het feit dat christenen uit verschillende landen en met dezelfde taal samenkomen. Het volk met de Portugese taal wordt op deze wijze geestelijk gesteund door de mogelijkheid om zich religieus te uiten in de moedertaal.

Vastgelegd in de notariële akte (Statuten) op 7 februari 2000.

De Comunidade Christa em Amsterdam maakt deel uit van de bij de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.


GRONDSLAG VAN DE GEMEENTE

Wij geloven dat de Bijbel, de Heilige Schrift, het oude en het nieuwe testament, geestelijk geïnspireerd is, er is maar een God, door drie personen, vader (Jehova), Zoon (Jezus Christus) en de Heilige Geest, gelijkwaardig in alle geestelijke aspecten, in officiële aspecten en gecombineerd in het grote werk van de universele verzoening.
Wij geloven in het eeuwige bestaan en de Godheid van Jezus Christus, zijn geboorte, zijn dood aan het kruis en zijn glorieuze opstanding. Zijn aanwezigheid naast Vader God, zijn aanwezigheid als de enige middelaar tussen God en de mens, zijn wederkomst in glorie en kracht.

Wij geloven dat de mens geschapen is door God naar zijn evenbeeld en gelijkenis en dat de mens uit vrije wil een zondaar is geworden en uit zichzelf niets kan doen om het verbond tussen hem en God te herstellen. De enige redding voor de mens is gelegen in het verzoeningswerk door Jezus Christus verricht en de mens dient zijn zonden te belijden om in Jezus Christus wedergeboren (een nieuwe schepping) te worden.

Wij geloven dat door onze zonden te blijden in Jezus Christus hierdoor de roeping van God aan ons mensen herkenbaar wordt en wij echte Christenen worden, zoals gedoopt te worden in water met publieke getuigen van onze dood, kruisiging en opstanding.

DOEL

    -Het evangelie van Jezus Christus te prediken als het woord van God;

   -Geestelijke steun te geven en te verzorgen aan ieder die dit nodig heeft, met als basis het woord van God, zonder  te onderscheiden naar ras, huidskleur, taal, religie          
    of nationaliteit en ongeacht van welke gemeente men lid of  aangeslotene is, steunend vooral diegenen die de Portugese taal spreken.

  ANBI STATUS


  De Unie van Baptistengemeenten in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI (nr.127)gekregen. Dat wil zeggen dat de bij de Unie
  aangesloten gemeenten zijn aangewezen als ANBI instelling.

 CONTACTGEGEVENS

 Post- en bezoek adres van de gemeente: Braziliaanse Baptistengemeente Amsterdam-West,
 Postjesweg 150, 1061 AX Amsterdam.
 telefoonnummer: 06-14493277
 emailadres:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 RSIN  : 805889863
 KvKnr:  51289830

 BESTUURSSAMENSTELLING

 De raad van de Comunidade Christa em Amsterdam bestaat uit:
 voorzitter
 secretaris
 penningmeester
 6 overige raadsleden

 BELEIDSPLAN

 Het beleid van de gemeente is er op gericht
 -diensten, samenkomsten, ontmoetingen en gebedsgroepen te houden;
 -het verlenen van pastorale hulp
 -informatie te verstrekken via Bijbelstudies
 -middels communicatiemiddelen boeken en lessen gebaseerd op ervaringen en getuigenissen te verspreiden
 -zendelingen uit te zenden en hulp voor de missie te bieden
 -het geven van trainingen voor toekomstige zendelingen
 -evangelisatie in open lucht en speciale plaatsen
 -Indien mogelijk opzetten van huizen voor opvang van weeskinderen, drugsverslaafden en ouderen.

 BELONINGSBELEID

 Het beloningsbeleid van de voorganger(s) volgt de rechtspositieregeling en salarisrichtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland.

 Leden van de raad van de gemeente en eventuele commissies ontvangen geen vergoeding voor hun
 werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte en gedeclareerde onkosten.

 UNIE VAN BAPTISTENGEMEENTEN

 De gemeente is aangesloten bij  de Unie van Baptistengemeenten in Nederland en maakt gebruik van de ANBI groepsbeschikking voor alle
 aangesloten gemeenten.
 Doelstelling, statuten, huishoudelijk reglement en werkorde van de Unie zijn vermeld op de ANBI pagina van de website van de Unie.  
 https: www.baptisten.nl

VERSLAG VAN ACTIVITEITEN

Naast de wekelijkse zondagse diensten en ontmoetingen werden er wekelijks Bijbelstudie avonden gehouden en vrouwen- en jongerenavonden. Wekelijks was er maatschappelijk en pastoraal werk tussen en ten behoeve van de Braziliaanse gemeenschappen.
Eens per maand werd een voedselbank georganiseerd.
Voorts werd een acampamento (3 daags ontmoetingsweekend) gehouden en een weekend voor getrouwden en paren.

FINANCIELE VERANTWOORDING

       

BEGROTING 2019

JAARREKENING 2019

    BEGROTING 2020

       

inkomsten

Inkomsten

 

inkomsten

Extra giften

   

8000

 

8224,12

   

8000

Belastingdienst wtl

       

2000

     

Mascaras

     

1500

 

1539,35

   

1600

Tienden en Giften

   

62000

 

62274,16

   

63000

Oferta CCT

   

14000

 

14000

   

14000

Contributie Unie

   

1300

 

1310

   

1200

Emprestimo CCH entrada Acampamento

1000

 

1000

   

1000

Acampamento 2020 Pagamentos

14000

 

14020

   

14000

Grupo de

Mulheres/Vrouwengroep

1700

 

1986,9

   

1800

Cantinas

     

1700

 

1825,1

   

1700

Totaal

     

105400

 

108169,63

   

106300

       

Uitgaven

 

Uitgaven

     

Loonkosten

   

54000

 

54545,08

   

56000

Ovberige kosten voorgangers

 

3500

 

3850

   

3500

Acampamento 2020

Faturas Pagas

 

15000

 

15007,11

   

15000

huisvestingskosten (huur)

 

19300

 

19243

   

19500

Uniecontributie

   

2200

 

2200

   

2200

Schoonmaakkosten

   

1500

 

1530

   

1530

Verzekeringen

   

275

 

271,34

   

275

Kantoorkosten, computer, internet-en

           

telefoonkosten, algemene kosten

3000

 

2747,85

   

2000

Salarisadministratie

   

500

 

503,36

   

550

Projectkosten adolescenten

 

200

 

162,98

   

250

Bankkosten

   

400

 

380,52

   

400

Onvoorzien

   

5525

 

0

   

5100

Naar algemene reserve

     

7728,39

     

Totaal

     

105400

 

108169,63

   

101200

                   

De Jaarrekening en de informatie opp deze ANBI pagina van de gemeente worden gecontroleerd door een kascontrolecommissie. Die commissie is samengesteld conform het Huishoudelijk Reglement van de gemeente en werkt volgens het controlemodel zoals weergegeven op de website van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland.

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024