Dutch Bulgarian Chinese (Simplified) Czech English Estonian French German Italian Russian Spanish Turkish Ukrainian

Baptistengemeente Workum - De Ontmoeting

1. Naam:
Baptistengemeente De Ontmoeting
Vastgelegd in de statuten van Oktober 2012
De Baptistengemeente De Ontmoeting te Workum maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

Grondslag van de gemeente:
De gemeente aanvaardt als haar fundament Jezus Christus, in Wie God Zijn heilige wil heeft geopenbaard. Zij aanvaardt de Bijbel als enige betrouwbare getuigenis aangaande Gods openbaring en als enige regel voor geloof en leven.
De gemeente gelooft en belijdt:
a. Dat ieder mens uit zichzelf een verloren zondaar is, beladen met schuld voor God, op weg naar de dood en niet in staat het leven te behouden.
b. Dat God in eindeloze ontferming Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft om het verlorene te zoeken en te behouden; en dat in het offer van zelfovergave aan het kruis van Golgotha Jezus Christus de wereld met God heeft verzoend en de macht van satan heeft teniet gedaan.
c. Dat wij alleen deel hebben aan de verlossing, die in Christus is, door bekering en persoonlijk geloof.
d. Dat de Here Jezus Christus Zijn gemeente bijeenroept tot een koninklijk priesterschap en een volk Gode ten eigendom om Gods grote daden te verkondigen; en dat Hij, gezeten aan de rechterhand van de Vader, die in alle waarheid leidt en Die met krachten en gaven in de gemeente wil werken tot de dag van Christus wederkomst

Doel van de gemeente:
a. Naar bijbelse orde de gelovigen in Christus samen te voegen en hen op hun belijdenis te dopen.
b. In het samenzijn de gemeenschap met Christus te beleven.
c. De leden te bemoedigen, te vertroosten en op te bouwen in het geloof, de liefde en de hoop in de Here Jezus Christus en te leven in de verwach¬ting van Zijn wederkomst.
d. In woord en daad getuige te zijn van haar Heer Jezus Christus.

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als ANBI.

2. Fiscaal nummer van de gemeente:
In de loop van 2016 zal de Belastingdienst een fiscaal nummer toekennen.

3. Contactgegevens:
Postadres: Aaltjemeerweg 4, 8761 PA Ferwoude
bezoekadres: Súd 52, Workum
Telefoonnummer: 0515 - 541381
e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Fiscaal nummer: Word nog toegekend.

4. Bestuurssamenstelling:
De leiding van Baptistengemeente "De Ontmoeting" bestaat uit:
Coördinator
Secretaris
Penningmeester
3 Werkgroepen

5. Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen:
Baptistengemeente De Ontmoeting maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten. De link naar het beleidsplan van de Unie is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_unie.pdf
Het beleidsplan bevat twee bijlagen. De link naar bijlage 1 is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage1.pdf
En de link naar bijlage 2 is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage2.pdf

6. Beloningsbeleid:
Het beloningsbeleid van de coördinator volgt de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten. Zie
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen_bijlage.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/advies_spreekbeurtvergoeding.pdf
http://baptisten.nl/voor-gemeenten/advies/gemeente-als-werkgever
Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

7. De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten:
De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten
Artikel 1 1. De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.
2. De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
3. De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

GRONDSLAG
Artikel 2 De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

DOEL
Artikel 3 Het doel van de Unie is:
a. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
b. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
c. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/statuten_unie.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/huishoudelijk_reglement.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/Werkorde%20UBG%202015.pdf

8. Verslag van de activiteiten van de gemeente:
Werkgroep 1, Organisatie en beheer;
Verder gewerkt aan het opknappen van het kerkgebouw. o.a. gazen klapdeuren met logo, bord met logo en informatie op het kerkplein, voorbereiden verbetering achterzaal.
Financieel: Extra collectes gehouden en overgemaakt naar Syrische christenvrouwen, Israëlische kinderen en de Baptistengemeente in Bethlehem.
Werkgroep 2, Onderwijs en toerusting;
Kringenwerk met het thema zoeken, Het zelf verzorgen van het eerste deel van de zondagse samenkomst,
kinderwerk voor de zinvolle oppas verzorgen, samenwerking zoeken met plaatselijke gemeentes voor o.a. de week van gebed, Kerstpakketten verzorgen voor Workumers die afhankelijk zijn van de voedselbank.
Werkgroep 3, Pastoraat;
Bezoek aan ouderen, zieken en jarigen en een bloemetje meenemen.
Enquête onder met name ouderen over hun toekomstbeeld van de gemeente.

9. Financiële verantwoording:

Financieel overzicht Baptistengemeente De Ontmoeting Workum                       bedragen in Euro's

baten

Begroting 2014

Werkelijk 2014

Begroting 2015

Collecten

4300,00

5952,45

5000,00

Bijdragen

6400,00

6195,00

6000,00

Giften

3000,00

3322,30

2000,00

Bloemenboxjes

300,00

365,35

300,00

Rente

1600,00

1066,80

1000,00

Gemeenteblad de Stem

300,00

405,00

400,00

Diversen

100,00

266,79

100,00

Totaal baten

16000,00

17573,69

14800,00

 

 

 

 

lasten

 

 

 

Sprekers

2600,00

3125,00

3500,00

Energiekosten

3000,00

3034,86

3000,00

Onderhoud

2500,00

1355,74

2000,00

Onkosten

1000,00

402,60

500,00

Uniecontributie

1500,00

1431,92

1500,00

Gemeenteblad de Stem

300,00

172,88

200,00

Coördinator

8600,00

8580,00

4800,00

Werkgroepen

500,00

85,30

300,00

Diversen

2000,00

3500,83

2000,00

totaal lasten

22000,00

21689,13

17800,00

 

 

 

 

Resultaat

-6000,00

-4115,44

-3000,00

10. beknopt overzicht voorgenomen bestedingen met toelichting:

We hebben in het jaar 2014 geen grote uitgaven gedaan. Wel zijn er extra collecten geweest en die hebben veel opgebracht. Ook voor de voedselpakketten heeft de gemeente uitstekend werk verricht.

Inkomsten:
Door meer extra collecten is het bedrag collecten hoger dan begroot. De rest van de bedragen is aardig uitgekomen met wat er is begroot.
Alleen de rente is lager doordat de banken bijna geen rente meer uitkeren.

Uitgaven:
Hier zijn de sprekers iets hoger dan begroot. Onderhoud en onkosten zijn iets lager.
Andere posten zitten dicht in de buurt van wat er was begroot.
Post diversen zit nogal wat hoger maar dit komt mede door het overmaken van de extra collecten naar de verschillende instanties. (totaal bijna € 1.000,00)

Begroting 2015:
De posten zijn begroot zoals ze ongeveer zijn uitgekomen in 2014 met hier en daar een aanpassing.
Zoals het nu lijkt gaan we er dus € 3.000,= op achteruit. Dit bedrag kan natuurlijk hoger worden als we bezig gaan met het opknappen van de achterzaal.
Maar in dit alles mogen we vertrouwen op onze Heer!

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024